18.09.20
Muhu valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek
 
 

Muhu Vallavolikogu 30. juuli 2020 otsusega nr 140 võeti vastu Muhu valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Muhu valla üldplaneeringu avalik väljapaneku aega on pikendatud, avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.08.2020 - 22.10.2020. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult Muhu Vallavalitsusele aadressiga Liiva küla Muhu vald Saare maakond 94701, e-post maa@muhu.ee  

 
Üldplaneeringu materjalid
 
 
 
Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29.10.2020 kell 17.00 Hellamaa külakeskuses, aadressiga Muhu vald Hellamaa küla Külakeskuse.
 
 
Muhu valla uuest üldplaneeringust
 
Muhu valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati Muhu Vallavolikogu 17.02.2016.a otsusega nr 121. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine.  Planeeritavaks alaks on kogu Muhu valla territoorium.
Üldplaneeringuga ei kavandata muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris, keskendutakse olemasolevate ja traditsiooniliste väärtuste säilitamisele ja parandamisele nii asustuse kui ka majandustegevuse suunamisel ja planeerimisel. Maakasutuse kavandamise olulisim lähtekoht on Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja pärandkoosluste säilitamine. Asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, suunatakse eelkõige Liiva küla keskusesse, mille arendamine toimub kompaktse asustusega alale omaste põhimõtete aluselMujal valla territooriumil lähtutakse ehitustegevuse (elamumajandus, ettevõtlus, puhkemajandus) suunamisel küladele omasest iseloomust ja piirkonna hoonestuslaadist (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemismustrist).
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses ning planeeringulahendus ja KSH on omavahel kooskõlas. KSH tulemusel selgus, et Muhu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed on valdavas osas pigem suunised edasise tegevuse kavandamiseks, et ära hoida olulise negatiivse keskkonnamõju tekkimist. Piiriülest mõju Muhu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.
 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Muhu Vallavolikogu (vald@muhu.ee, 4530672)  Koostamise korraldaja ja koostaja on Muhu Vallavalitsus (vald@muhu.ee, 4530672)
Koostamise konsultant on OÜ Hendrikson & Ko (hendrikson@hendrikson.ee)
KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (info@skpk.ee)
 
Muhu Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 10.12.2018 - 31.01.2019, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 1. märtsil 2019 Hellamaa külakeskuses.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati arvamusi 30 isiku poolt, s.h. Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Maanteaamet, Päästeamet ning muud juriidilised isikud ja eraisikud.

Avaliku väljapaneku ja arutelu jooksul tehti mitmeid ettepanekuid peamistel järgmistel teemadel:

  • Ehituskeeluvööndi muutmine, ehituskeeluvööndi piiri täpsustamine ja korduva üleujutusega ala määramise alused
  • Maa-alade juhtotstarbe muutmine elamumaaks
  • Teede avalik kasutus, kaitsevööndid, tähistamine joonistel, juurdepääsuteed
  • Väärtuslike põllumajandusmaade paiknemine
  • Piirangud raietele
  • Matkaradade paiknemine
  • Jooniste loetavuse parandamine

Lisaks esitati ettepanekuid muuhulgas elektrituulikute kavandamise, rohevõrgustiku koridoride ning ilusa vaatega alade asukoha muutmise, tuletõrje veevõtukohtade, ühisveevärgi puurkaevu, militaarpärandi objektide, Väikese väine õhuliini demonteerimise, sadeveesüsteemide, muinsustkaitseliste kaitsevööndite, täiendavate avalike supluskohtade määramise, vanade külateede ning väärtuslike maastike piiride teemadel. Samuti tehti erinevaid ettepanekuid üldplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande sõnastuse täpsustamiseks.

Muhu Vallavalitsus kaalus kõiki esitatud ettepanekuid ning asjakohasel juhul viis planeeringulahendusse vastavad täiendused. Suuremate muudustena korrigeeriti korduva üleujutusega alade piire ning täpsustati ehituskeeluvööndi ulatust lähtudes üleujutusala ulatusest, kaldaastangutest ja esitatud ettepanekutest, samuti väärtuslike ja kohaliku tähtsusega põllumajandusmaade ulatust ja kasutustingimusi, täiendati matkaradade võrgustikku ja kasutustingimusi ning kavandati alternatiivne juurdepääsutee Võikülla. Lisaks parandati läbivalt üldplaneeringu seletuskirja ning KSH aruande sõnastust ja jooniste loetavust.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused koos Muhu Vallavalituse seisukohtadega on detailsemalt välja toodud üldplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidele lisatud tabelis

Avalikustamise järgselt saadeti üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõud kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks asjaomastele asutustele ja isikutele. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel on üldplaneeringusse tehtud täiendavad muudatusi. Esitatud kooskõlastused ja arvamused koos Muhu Vallavalitsuse seisukohtadega on toodud üldplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidele lisatud tabelis.

Muhu valla üldplaneering võeti vastu  30. juuli 2020.a. otsusega nr 140 ning suunati avalikule väljapanekule. ÜP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitatakse valla lehes ja kodulehel ning vähemalt ühes maakondlikus ajalehes.

 
Muhu valla kehtiv üldplaneering
 
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus-ja ehitustingimuste seadmiseks.
Muhu valla üldplaneering algatati Muhu Vallavolikogu otsusega nr 33, 30.01.2006.aastal. Üldplaneering koostati seminaride ja arutelude käigus paralleelselt valla arengukava koostamisega. Osalesid Muhu valla elanikud, ettevõtjad ja maaomanikud, vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed jt.
 
Muhu Vallavolikogu 17.10.2008.a. määrusega nr 29 kehtestati Muhu valla üldplaneering aastani 2017. Valla üldplaneeringuga saab tutvuda allolevate linkide kaudu.
 
Üldplaneeringu seletuskiri
 
Üldplaneeringu kaardid:
 
 
Planeerimisseaduse § 29 lg 3 näeb ette kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Muhu Vallavolikogu kinnitas Muhu valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused 16.04.2014.a otsusega nr 30
Tulemustega saab tutvuda siin.
 
Muhu valla üldplaneeringut on muudetud järgnevate dokumentidega:
 
1) Muhu Vallavolikogu 18. september 2009 määrusega nr 54.
Vastavalt määrusele lisati Muhu valla üldplaneeringu seletuskirja peatükki
8.2 „Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine" punkti 12 järgi lõik
järgmise tekstiga: „Keskkonnaamet andis nõusoleku vähendada Läänemere
ranna ehituskeeluvööndit Kuivastu külas Jõe kinnistul (47801:008:0008)
endise taluhoonestuse asukohas ligikaudu 50 meetri laiuselt vastavalt Muhu
Vallavalitsuse 09.07.2009.a. kirjale nr 7.12/605 lisatud joonisele
märgitule. Põhjendus: Taluhoonestuse taastamine algses kohas."
Muhu valla üldplaneeringu kaardil parandati ehituskeeluvööndi piiri
Kuivastu küla Jõe maaüksuse osas vastavalt Lisale 1.
 
2) Muhu Vallavolikogu 17.04.2012 otsus nr 130 kehtestatud Pädaste Lahe
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut
ehituskeeluvööndi osas.
 
3) Muhu Vallavolikogu 16.08.2017 otsusega nr 220 kehtestatud Pädaste küla Kadaka
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas. (Üldplaneeringu muutmise joonis)
 
4) Muhu Vallavolikogu 17.05.2017 otsusega nr 213 kehtestatud Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas (seletuskiri, üldplaneeringu muutmise skeem).
 
5) Muhu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 230 kehtestatud Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut maa juhtotstarbe osas (seletuskiri, põhijoonis).
 
6) Muhu Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 17 kehtestatud Simiste küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas. (üldplaneeringu muutmise ettepanek, seletuskiri)
 
7) Muhu Vallavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 42 kehtestatud Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringut, lisades Muhu valla supluskohtade nimekirja Kallaste sadama supluskoha (seletuskiri, põhijoonis).

 

Toimetaja: TAMBET TAMM