30.06.20
Muhu valla uue üldplaneringu koostamine
 
 
Muhu valla üldplaneeringu eelnõu (19.05.2020):
 
 
Muhu valla üldplaneeringu KSH aruande eelnõu  (18.05.2020):
 
Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 10.12.2018 – 31.01.2019.a.  Avalikule väljapanekule järgnevalt toimus avalik arutelu 1. märtsil 2019.a. algusega kell 16.00 Hellamaa külakeskuses.
 
Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikul väljapnaekul esitatud arvamused ning valla poolsed seisukohad on esitatud koondtabelis.
 
 
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine.  Planeeritavaks alaks on Muhu valla territoorium, suurusega 207,9 km2.
Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga muudatusi ei kavandata. Üldplaneering keskendub olemasolevate ja traditsiooniliste väärtuste säilitamisele ja parandamisele, seda nii asustuse kui majandustegevuse suunamisel ja planeerimisel. Maakasutuse kavandamise olulisim lähtekoht on Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja pärandkoosluste säilitamine. Asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, suunatakse eelkõige Liiva küla keskusesse. Liiva küla on ja jääb saare elanike jaoks oluliseks tõmbekeskuseks. Küla keskuse arendamine toimub kompaktse asustusega alale omaste põhimõtete alusel, hõlmates elamualasid, tootmis- ja äriüksusi, avalikku teenust pakkuvaid asutusi, atraktiivset avalikku ruumi ja puhkealasid.
 
Mujal valla territooriumil lähtutakse ehitustegevuse (elamumajandus, ettevõtlus, puhkemajandus) suunamisel küladele omasest iseloomust ja piirkonna hoonestuslaadist (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemismustrist).
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. KSH tulemusel selgus, et Muhu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed on valdavas osas pigem suunised edasise tegevuse kavandamiseks, et ära hoida olulise negatiivse keskkonnamõju tekkimist. Piiriülest mõju Muhu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.
 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on  Muhu Vallavolikogu (vald@muhu.ee, 4530672)    
Koostamise korraldaja ja koostaja on Muhu Vallavalitsus (vald@muhu.ee, 4530672)
Koostamise konsultant on OÜ Hendrikson & Ko (hendrikson@hendrikson.ee)
KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (info@skpk.ee)
 
Iga isik või asutus, kellel on võib olla huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, võib avaldada soovi olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse. Selleks tuleb endast teada anda e-posti aadressile maa@muhu.ee, lisades juurde teadete edastamise viisi (kirjaga või e-kirjaga) ja selleks vajalikud kontaktandmed. Ootame kõiki vallakodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid ja muid huvitatud isikuid aktiivselt osalema Muhu valla ühe peamise arengudokumendi koostamisele.
 
 
 
Muhu valla kehtiv üldplaneering
 
Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus-ja ehitustingimuste seadmiseks.
Muhu valla üldplaneering algatati Muhu Vallavolikogu otsusega nr 33, 30.01.2006.aastal. Üldplaneering koostati seminaride ja arutelude käigus paralleelselt valla arengukava koostamisega. Osalesid Muhu valla elanikud, ettevõtjad ja maaomanikud, vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed jt.
 
Muhu Vallavolikogu 17.10.2008.a. määrusega nr 29 kehtestati Muhu valla üldplaneering aastani 2017. Valla üldplaneeringuga saab tutvuda allolevate linkide kaudu.
 
Üldplaneeringu seletuskiri
 
Üldplaneeringu kaardid:
 
 
Planeerimisseaduse § 29 lg 3 näeb ette kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Muhu Vallavolikogu kinnitas Muhu valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused 16.04.2014.a otsusega nr 30
Tulemustega saab tutvuda siin.
 
Muhu valla üldplaneeringut on muudetud järgnevate dokumentidega:
 
1) Muhu Vallavolikogu 18. september 2009 määrusega nr 54.
Vastavalt määrusele lisati Muhu valla üldplaneeringu seletuskirja peatükki
8.2 „Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine" punkti 12 järgi lõik
järgmise tekstiga: „Keskkonnaamet andis nõusoleku vähendada Läänemere
ranna ehituskeeluvööndit Kuivastu külas Jõe kinnistul (47801:008:0008)
endise taluhoonestuse asukohas ligikaudu 50 meetri laiuselt vastavalt Muhu
Vallavalitsuse 09.07.2009.a. kirjale nr 7.12/605 lisatud joonisele
märgitule. Põhjendus: Taluhoonestuse taastamine algses kohas."
Muhu valla üldplaneeringu kaardil parandati ehituskeeluvööndi piiri
Kuivastu küla Jõe maaüksuse osas vastavalt Lisale 1.
 
2) Muhu Vallavolikogu 17.04.2012 otsus nr 130 kehtestatud Pädaste Lahe
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut
ehituskeeluvööndi osas.
 
3) Muhu Vallavolikogu 16.08.2017 otsusega nr 220 kehtestatud Pädaste küla Kadaka
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas. (Üldplaneeringu muutmise joonis)
 
4) Muhu Vallavolikogu 17.05.2017 otsusega nr 213 kehtestatud Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas (seletuskiri, üldplaneeringu muutmise skeem).
 
5) Muhu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 230 kehtestatud Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut maa juhtotstarbe osas (seletuskiri, põhijoonis).
 
6) Muhu Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 17 kehtestatud Simiste küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas. (üldplaneeringu muutmise ettepanek, seletuskiri)
 
7) Muhu Vallavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 42 kehtestatud Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringut, lisades Muhu valla supluskohtade nimekirja Kallaste sadama supluskoha (seletuskiri, põhijoonis).

 

Toimetaja: TAMBET TAMM