2.08.22
Muhu valla üldplaneering 
 
Muhu Vallavolikogu otsustas 15.06.2022 otsusega nr 48 kehtestada Muhu valla üldplaneeringu. Üldplaneering hakkas kehtima 01. juulist 2022.
Kehtestatud üldplaneeringu materjalid: 
 
 
 
 
 
Muhu valla uuest üldplaneeringust
 
Muhu valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati Muhu Vallavolikogu 17.02.2016.a otsusega nr 121. Üldplaneeringu koostamise eesmärk oli valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine.  Planeeritavaks alaks oli kogu Muhu valla territoorium.
Üldplaneeringuga ei kavandatud muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris, keskendutakse olemasolevate ja traditsiooniliste väärtuste säilitamisele ja parandamisele nii asustuse kui ka majandustegevuse suunamisel ja planeerimisel. Maakasutuse kavandamise olulisim lähtekoht oli Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja pärandkoosluste säilitamine. Planeerunguga suunatakse asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, eelkõige Liiva küla keskusesse, mille arendamine toimub kompaktse asustusega alale omaste põhimõtete aluselMujal valla territooriumil lähtutakse ehitustegevuse (elamumajandus, ettevõtlus, puhkemajandus) suunamisel küladele omasest iseloomust ja piirkonna hoonestuslaadist (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemismustrist).
Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses ning planeeringulahendus ja KSH on omavahel kooskõlas. KSH tulemusel selgus, et Muhu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. KSH aruandes nähakse ette meetmed ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks. Piiriülest mõju Muhu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.
 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on Muhu Vallavolikogu (vald@muhu.ee, 4530672)  Koostamise korraldaja ja koostaja on Muhu Vallavalitsus (vald@muhu.ee, 4530672)
Koostamise konsultant on OÜ Hendrikson & Ko (hendrikson@hendrikson.ee)
KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (info@skpk.ee)
 
Muhu Vallavalitsus korraldas üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku 10.12.2018 - 31.01.2019, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada eelnõude kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 1. märtsil 2019 Hellamaa külakeskuses.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati arvamusi 30 isiku poolt, s.h. Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Maanteaamet, Päästeamet ning muud juriidilised isikud ja eraisikud.

Avaliku väljapaneku ja arutelu jooksul tehti mitmeid ettepanekuid peamistel järgmistel teemadel:

  • Ehituskeeluvööndi muutmine, ehituskeeluvööndi piiri täpsustamine ja korduva üleujutusega ala määramise alused
  • Maa-alade juhtotstarbe muutmine elamumaaks
  • Teede avalik kasutus, kaitsevööndid, tähistamine joonistel, juurdepääsuteed
  • Väärtuslike põllumajandusmaade paiknemine
  • Piirangud raietele
  • Matkaradade paiknemine
  • Jooniste loetavuse parandamine

Lisaks esitati ettepanekuid muuhulgas elektrituulikute kavandamise, rohevõrgustiku koridoride ning ilusa vaatega alade asukoha muutmise, tuletõrje veevõtukohtade, ühisveevärgi puurkaevu, militaarpärandi objektide, Väikese väine õhuliini demonteerimise, sadeveesüsteemide, muinsustkaitseliste kaitsevööndite, täiendavate avalike supluskohtade määramise, vanade külateede ning väärtuslike maastike piiride teemadel. Samuti tehti erinevaid ettepanekuid üldplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande sõnastuse täpsustamiseks.

Muhu Vallavalitsus kaalus kõiki esitatud ettepanekuid ning asjakohasel juhul viis planeeringulahendusse vastavad täiendused. Suuremate muudustena korrigeeriti korduva üleujutusega alade piire ning täpsustati ehituskeeluvööndi ulatust lähtudes üleujutusala ulatusest, kaldaastangutest ja esitatud ettepanekutest, samuti väärtuslike ja kohaliku tähtsusega põllumajandusmaade ulatust ja kasutustingimusi, täiendati matkaradade võrgustikku ja kasutustingimusi ning kavandati alternatiivne juurdepääsutee Võikülla. Lisaks parandati läbivalt üldplaneeringu seletuskirja ning KSH aruande sõnastust ja jooniste loetavust.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused koos Muhu Vallavalituse seisukohtadega on detailsemalt välja toodud üldplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidele lisatud tabelis

Avalikustamise järgselt saadeti üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõud kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks asjaomastele asutustele ja isikutele. Esitatud kooskõlastuste ja arvamuste alusel tehti üldplaneeringusse täiendavad muudatusi. Esitatud kooskõlastused ja arvamused koos Muhu Vallavalitsuse seisukohtadega on toodud üldplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidele lisatud tabelis.

 

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Muhu valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 24.08.2020 - 22.10.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul võimalus tutvuda üldplaneeringu materjalidega ning avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

 

Muhu Vallavalitsus kaalus kõiki avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult esitatud arvamusi ja ettepanekuid ning otsustas nende alusel teha üldplaneeringusse järgnevad muudatused:

- Lepana rannatee avalikuks kasutamiseks määramiseks ettepanekut ei tehta ning selle asukohta ei muudeta

- Vähendada Raugi külas osaliselt ilusa vaatega ala Peedu, Kasesääre, Kassikäpa ja Jaaniaru katastriüksustel

- täpsustatakse päikeseelektrijaamadele esitatavaid nõudeid

- Lõetsa küla supelranda, avalikku lautrikohta ja puhkekohta ei planeerita

- täiendatakse seletuskirja kohalikku kultuuripärandit ning miljööväärtust käsitlevas osas

- üldplaneeringuga tehakse ettepanek määrata avalikuks kasutuseks Suuremõisa ja Kuivastu külades asuvad teelõigud vastavalt esitatud ettepanekutele

- seletuskirja lisatakse meetmed kliimamuutustega arvestamiseks ning pinnase kõrge radoonisisaldusega mõju vähendamiseks detailplaneeringutes, projekteerimistingimustes ning ehitustegevusel

- määratakse ning täpsustatakse Kuivastu sadama piirkonnas asuvate maaüksuste juhtostarbeid (sadama maa-ala ning äri ja tootmise maa-ala)

- üldplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ranna ehituskeeluvööndit Aljava küla Jüri ja Kallaste küla Pireti katastriüksustel

- seletuskirjast eemaldatakse latt- ja lippaia läbipaistvuse nõude protsendiline määratlus

-ei määrata väärtusliku põllumajandusmaa ning ilusa vaate alade hoolduskohustust võsastumise ning metsastumise vältimiseks.

-kaalutakse KSH täiendamise vajadust seoses väärtusliku põllumajandusmaa kasutusitingimuste ja kitsendustega

-kaalutakse ja vajadusel määratakse maksimaalse veetaseme tõusu poolt ohustatud aladele täiendavad ehitustingimused.

- kaalutakse vajadust lisada üldplaneeringusse nõue, et päikeseparkide rajamisel tuleb arvestada ka ökoloogiliste väärtuste paiknemisega

- täpsustatakse seletuskirja/KSH aruande teksti ja/või täiendatakse planeeringujooniseid Kaitseministeeriumi, Elering AS ja Maanteeameti poolt tehtud ettepanekute osas täies mahus ning Maa-ameti, Veetede Ameti, Kaja Roosipuu, Indrek Võerase, Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti ettepanekute puhul osaliselt.

 

Muhu Vallavalitsus ei arvestanud järgmiste ettepanekutega ega muutnud nende alusel üldplaneeringu lahendust:

- määrata Koguva dolokivikarjääri alale mäetööstusmaa juhtotstarve ning sellest tulenevad maakasutuspiirangud

- lisada nõue vältida Liiva küla keskuse maa-alal ehitamisel imiteerivate materjalide kasutamist, määrata elamute katusekalde piirväärtuseks 35...45 kraadi, määratleda üldplaneeringus eraldi kõrgema ehituspärandi kontsentratsiooniga külad, lisada põhimõte otsida kasutusest välja jäänud taluhoonetele uus funktsioon/omanik, tähistada kõrge ehituspärandi kontsentratsiooniga külakeskused vastavate viitade, kaartide ja infotahvlitega.

- vähendada ranna ehituskeeluvööndit Kuivastu küla Remmelga ning Pallasmaa küla Riina park katastriüksustel

- jätta väärtuslike põllumajandusmaade hulgast välja Tamse küla Muhu-Otsa ja Mäeotsa maaüksustel asuvad alad

- vähendada Kuivastu sadamas ranna ehituskeeluvööndit veepiirini

- pikendada täiendavalt üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust

- muuta seletuskirja peatükkides 1.3, 1.4 ja 2 toodud põhimõtteid piirkonna väärtuste käsitlemise ja ruumilise arengu suundade osas.

- mitte kohustada hoonegrupi moodustamise korral arendajat vajadusel rajama nõuetele vastavat tuletõrje veevõtukohta

- muuta väärtuslike maastike kasutustingimusi

- mitte laiendada rohelise võrgustiku alasid väljaspoole kaitstavaid loodusobjekte

- mitte kavandada puhkekohti raskesti ligipääsetavatele aladele

- mitte sätestada väärtusliku põllumajandusmaa kasutamispiiranguid seletuskirjas toodud kujul, eemaldada väärtusliku põllumajandusmaa hulgast ettepaneku tegijale kuuluvad kinnistud

- sätestada seletuskirjas, et ettevõtlusega ei tohi kaasneda olulisi häiringuid mitte ainult tundlikele aladele, vaid kõigile väljaspool tootmisterritooriumi asuvatele aladele

- kavandada kalmistute ja looduslikele pühapaikade ümber lageraie keeluga puhvertsoonid

- lisada üldplaneeringu juurde täiendava materjalina Muinsuskaitseameti koostatav arheoloogiapärandi prognoos

- küsida Muinsuskaitseametilt KMH kohustusega tegevuste kavandamisel kooskõlastust ning prognoositud tõenäolistel arheoloogiapärandirikastel aladel detailplaneeringu kohustuse korral seisukohta arheoloogilise uuringu läbiviimise vajaduse kohta

- määrata Pallasmaa küla Riina park katastriüksusele sadama maa-ala juhtotstarve

- mõned Maa-ameti, Veeteede Ameti, Rahandusministeeriumi, Kaja Roosipuu, Indrek Võerase ja Keskkonnaameti poolt tehtud ettepanekud seletuskirja täpsustamiseks ja/või planeeringujooniste muutmiseks.

Kõigile avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamustele, ettepanekutele ja küsimustele vastati enne avalikku arutelu, hilinenult esitatud arvamustele vastati seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.

Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 29.10.2020 Hellamaa külakeskuses, selle käigus tutvustati väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi, Muhu Vallavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendati üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastati üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Avaliku väljapaneku järgselt esitatud arvamusi arutelul ei käsitletud. Avaliku arutelu käigus tehti ettepanek lugeda üldplaneeringus omatarbeks kavandatava päikesepargi maksimumvõimsuseks 50 kW, Muhu Vallavalitsus ettepanekut ei toetanud.

Kõik avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamused koos valla poolsete seisukohtadega

Arvamus 1

Vastus 1

Vastus 2

 

Avaliku arutelu protokoll

 

Pärast planeeringu materjalide korrigeerimist vastavalt esitatud ettepanekutele esitati üldplaneeringu kohane ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks. Keskkonnaamet andis oma seisukoha ehituskeeluvööndi vähendamise kohta oma 15.12.2021.a. otsuses. Nimetatud otsust täpsustati 29.12.2022.a. kirjaga. Täiendavad seisukohad anti 15.03.2022.a. kirjas.

 

Muhu Vallavalitsus esitas 07.02.2022 üldplaneeringu Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks. Koos üldplaneeringuga esitatakse avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud. Rahandusministeeriumi poolt viidi läbi üldplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi esitanud isikute, kelle arvamusi üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud, ja üldplaneeringu koostamise korraldaja ärakuulamine.

 

27.05.2022 kirjaga nr 15-3/4648-1 andis riigihalduse minister Muhu valla üldplaneeringule heakskiidu.

 

 

Muhu valla üldplaneering 2008-2022 (kehtetu)

 

Toimetaja: MADIS REHEPAPP