Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.11.2020.a. otsusega nr 147 Vahtraste küla Sireli (47801:001:0818) katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala pindala on 9976 m2 ning see hõlmab kogu Vahtraste Sireli katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Planeeringuga soovitakse muuta Vahtraste küla Mulla detailplaneeringut hoonestusala ja tehnotrasside paigutuse osas Sireli katastriüksuse ulatuses, et võimaldada rajada omapuhasti koos imbväljakuga looduslikult sobivasse asukohta.  Planeerimisseaduse § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering.

Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkida ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada (teavitused meili teel/telefoni teel/postiga) ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info maa@muhu.ee, 4530680


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid