Liiva kaupluse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.07.2021.a. korraldusega nr 266 Liiva kaupluse  detailplaneeringu. Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280), Tõnise (47801:004:0343) ja Liiva kauplus (47801:001:0504) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on 10 035 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine hoonete rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja servituutide vajalikkuse määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.          

Detailplaneeringuga nähakse ette kauplusehoone taarapunkti laiendamine ning prügimaja rajamine olemasoleva kauplusehoone laiendusena ning perspektiivne kaubandus-teenindusfunktsiooniga lisahoonete (sealhulgas varjualused, paviljonid jms) rajamine.

Planeeringu elluviimine võimaldab ala asukohapotentsiaali efektiivsemalt kasutada, omades positiivset majanduslikku mõju. Planeeringu elluviimisega ei kaasne negatiivseid sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega mõjusid looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalid ja menetlusdokumendid on leitavad aadressil: https://service.eomap.ee/muhuvald/#/planeeringud/planeeringud/4780840

 


Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid