« Tagasi

Võiküla Vahtra ja Haaviku katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 28.08.2020.a. korraldusega nr 184 Võiküla Vahtra (katastritunnus 47801:008:0100, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (katastritunnus 47801:008:0099, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,33 ha) katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeringualale rajatakse 3,9 ha suurusega alale ca 2,35 MW koguvõimsusega päikesepark, sealhulgas 6000-7000 päikesepaneeli kõrgusega kuni 2,8 m ja kuni 3,5 m kõrgune alajaam. Kuivastu-Võiküla teega piirnevas osas säilitatakse enamus olemasolevast haljastusest 30 m ulatuses. Planeeringuala idapiiri ja rajatise alla jääva ala vahele jäetakse 7 m laiune koridor perspektiivse avalikus kasutuses tee rajamise jaoks, millele seatakse servituut Muhu valla kasuks. Juurdepääs planeeringualale toimub Kuivastu-Võiküla teelt rajatava uue mahasõidu kaudu. Päikeseelektrijaamade omanik kohustub jagama toodangust saadavat tulu kokkulepitud mahus kohalikku kogukonda esindava Võiküla seltsiga. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid