19.10.20

Planeeringute avalikud väljapanekud

 

Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.10.2020 - 02.11.2020

Muhu Vallavolikogu algatas 30.04.2020.a. otsusega nr 135 Külasema küla Tooma katastriüksuse (47801:002:0250, maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) detailplaneeringu. Palneeringuala hõlmab 1,05 ha Tooma maaüksusest Viira-Nõmmküla tee ja Oosaare tee vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on päikeseelektrijaama rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele ca 0,5 ha alale päikesepaneelide pargi ca 500 päikesepaneeliga kõrgusega kuni 4 m. Päikesepaneelide ala piiratakse 1,2 m kõrguse aiaga, ligipääsuks planeeringualale kasutatakse olemasolevat mahasõitu. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid, päikeseenergia tootmine ei põhjusta heitmeid ega müra, visuaalne mõju avaldub väga piiratud alal. Tulenevalt planeeritava tegevuse iseloomust, väikesest alast ning vähesest mõjust naaberaladele ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneering võeti vastu Muhu Vallavalitsuse 30.09.2020.a. korraldusega nr 218.

Detailplaneeringu materjalid:
Seletuskiri

Lisad:
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Liiklusskeem
Ruumiline illustratsioon

Arvamused ja kooskõlastused:
Maanteeameti kooskõlastus
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee

 

Toimetaja: TAMBET TAMM