31.05.22

Planeeringute avalikud väljapanekud

 

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.03.2022.a. otsusega nr 32 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m2) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Planeeringuala jääb kogu ulatuses ranna ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga soovitakse ranna ehituskeeluvööndit vähendada, mistõttu on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Lähtudes planeerimisseaduse § 81 lg 1  küsis Muhu Vallavalitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt.

Laekusid järgmised arvamused:

Keskkonnaamet

Rahandusministeerium

Muhu Vallavalitsus kinnitas oma 10.05.2022.a. korraldusega nr 154 Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad

Muhu Vallavalitsus korraldab Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. 
Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 01.06.2022–30.06.2022. 
 
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul. 
 
Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 01.07.2022 kell 15.00 Muhu vallamajas. 
 
Planeeringu materjalid:
seletuskiri
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

 

 

31.05.2022

 

Toimetaja: PILLE TAMM