20.01.22

Planeeringute avalikud väljapanekud

 

Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Kantsi küla Luha ja Mesaveere detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 19.08.2021. a otsusega nr 186

Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha ja see hõlmab Kantsi külas asuvaid Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m2) ja Metsaveere (katastritunnus 47801:001:0762, sihtotstarve elamumaa, pindala 15630 m2) katastriüksuseid.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavolikogu 04.01.2017.a. otsusega nr 1 kehtestatud Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste detailplaneering. Kantsi Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisel muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Planeerimislahendusega tagatakse kehtiva Luha ja Uie-Peedu detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsud naaberkinnistutele.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Muhu Vallavalitsus võttis oma 20.01.2022 korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule

Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.02.2022 - 20.02.2022.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.02.2022 kell 15.00 Muhu vallamajas.  Juhul kui avalikul arutelul soovitakse osaleda elektrooniliselt, palume sellest  vähemalt 5 päeva ette teatada aadressil maa@muhu.ee.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

 

Planeeringumaterjalid:

planeeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

planeeringu põhijoonis

ruumiline illustratsioon

Kooskõlastused:

Transpordiamet

Elektrilevi OÜ

 

 

Kantsi küla Riida detailplaneeringu avalik väljapanek

Kantsi küla Luha ja Mesaveere detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 21.11.2019. a otsusega nr 120

Planeeringuala suurus on ca 3,85 ha ja see hõlmab Kantsi külas asuvaid Riida (katastritunnus 47801:007:0896, sihtotstarve elamumaa, pindala 9399 m²), Kiive (katastritunnus 47801:007:0897, sihtotstarve elamumaa, pindala 9518 m²), Paepealse (katastritunnus 47801:007:0899, sihtotstarve elamumaa, pindala 9547 m²) ja Liini (katastritunnus 47801:007:0898, sihtotstarve elamumaa, pindala 10029 m²) katastriüksusi.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha.

Nimetatud maa-ala osas on Muhu Vallavolikogu oma 25.08.2006.a. otsusega nr 70 kehtestanud Riida kinnistu detailplaneeringu, millega nähti ette kinnistu jagamist neljaks elamukrundiks. Kruntidele kavandati elamu ja kahe kõrvalhoone rajamist. Detailplaneeringu koostamise peamiseks põhjuseks on vajadus muuta kehtivat detailplaneeringut seoses saarte elektrivarustusekindlustuse tagamiseks uue 110 kV õhuliini kavandamisega. Uue liini rajamisel ei saa hetkel kehtivat planeeringut Liini maaüksuse osas ellu viia, mistõttu on vajalik kehtiva detailplaneeringu muutmine.

Detailplaneeringuga kavandatakse maa-ala ümberkruntimist. Olemasoleva nelja elamumaa krundi asemel moodustatakse kolm elamumaa krunti ning määratakse ehitusõigus elamute, kõrvalhoonete, teede ja tehnovõrkude rajamiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 18 vastu Kantsi küla Riida detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule

Kantsi küla Riida detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.02.2022 - 20.02.2022.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

 

Planeeringumaterjalid:

planeeringu seletuskiri

planeeringu joonised

planeeringu lisad

kooskõlastused ja arvamused

 

20.01.2022

 

Toimetaja: PILLE TAMM