12.04.21

Planeeringute avalikud väljapanekud

 

Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Vahtraste küla Sireli (47801:001:0818, elamumaa, pindala 9976 m²) katastriüksuse detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020 otsusega nr 147 ja võeti vastu Muhu Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega nr 117.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 12.04.2021 - 25.04.2021

 

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Asukohaskeem
Tugijoonis
Põhijoonis tehnovõrkudega

Ruumiline illustratsioon pilt 1 pilt 2

Kooskõlastused ja arvamused:

Päästeameti kooskõlastus
Eraisiku arvamus

 

Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

 

Muhu Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldus nr 288 Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohad

Lähteseisukohtade osas tehtud ettepanekud:

Kaitseministeeriumi ettepanekud
Rahandusministeeriumi ettepanekud
Veeteede Ameti ettepanekud
Maanteeameti ettepanekud

 


Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee

 

19.11.2020

 

Toimetaja: TAMBET TAMM