20.03.23
 
Hetkel toimuvad järgmised avalikud väljapanekud:
 

 

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Muhu Vallavolikogu algatas  15.03.2023 otsusega nr 94 Kuivastu külas asuva Merevälja (katastritunnus 47801:008:0147, pindala 18514 m², sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning selle võimaldamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise korral saaks hoonestuse rajada kohaliku tähtsusega põllumajandusmaa põllumassiivi servaalale, olemasoleva hoonestusega samale ehitusjoonele, kus see sobituks olemasoleva asustusega. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuala suurus on 18514 m2 ning see hõlmab kogu Merevälja katastriüksust. Planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga.

Enne planeeringu algatamist küsis Muhu Vallavalitsus ametkondade ja puudutatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. 

Tähtaegselt laekusid lähteseisukohtadele järgmised ettepanekud:

Transpordiameti ettepanek

Päästeameti ettepanek

Piirneva kinnisasja omaniku arvamus 

Nimetatud ettepanekud võeti arvesse ja detailplaneeringu lähteseisukohti täiendati vastavalt

Keskkonnaamet kinnitas oma 15.02.2023 kirjas nr 6-5/23/1263-2, et lähteseisukohtadele neil täiendavaid ettepanekuid ei ole.

Rahandusministeerium ei esitanud lähteseisukohtade osas  ettepanekuid, kuid soovitas oma 22.02.2023 kirjas nr 15-3/416-2  kaaluda, kas detailplaneeringu algatamine on otstarbekas, kui käimas on riigi eriplaneeringu "Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneering" koostamine.

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

-----------------------------------------------

 

 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek


Muhu Vallavolikogu algatas  21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (47801:003:0537) ja Vare (47801:003:0538) katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on 24813 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kummalegi katastriüksusele elamu ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Muhu Vallavalitsus korraldab Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 30.03.2023–01.05.2023. Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.05.2023 kell 15.00 Muhu vallamajas. 

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul. 

Planeeringumaterjalid:
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

 

 -------------------------------
 
 

Paenase küla Rukkisaadu detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.04.2021. a otsusega nr 171 Paenase külas asuva Rukkisaadu katastriüksuse (katastritunnus 47801:001:0702, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 5,45 ha) detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 5,45 ha ja see hõlmab kogu Rukkisaadu katastriüksust. Detailplaneeringu koostaja on Osaühing DP Projektbüroo (Töö nr 02-21-DP).

Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkemajade rajamine. Detailplaneeringuga määratakse katastriüksuse ehitusõigus, sihtotstarve, arhitektuursed tingimused, liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude ja tehnorajatiste asukohad, hoonestuse ja haljastuse põhimõtted ning ulatus ja seadustest ning teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatus. Detailplaneeringuga seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringuga on Rukkisaadu katastriüksusele kavandatud kuni kaheksa majutushoone otstarbega hoonet. Hooned on kavandatud 1-korruselisena kõrgusega kuni 5 m. Maksimaalne ehitisealune pind krundil on kuni 320 m2. Kavandatav hoonestus peab moodustama ühtse visuaalse terviku.

Juurdepääs planeeringualale on kavandatud mööda olemasolevat Kaerasaadu teed (tee nr 4780289). Juurdepääsutee kasutamiseks seatakse juurdepääsuservituudid Rukkisaadu kinnistu kasuks. Planeeringuala sisesed hoonestusalasid ühendavad teed on kavandatud valdavalt olemasoleva pinnastee asukohale 3,5 m laiuse kruusakattega teena. Osade puhkemajade juurde on ette nähtud juurdepääs üksnes mööda jalgrada. Parkimine lahendatakse krundisiseselt

Hoonestusaladest ning kavandatud teede ja tehnovõrkude alast välja jääv planeeringuala  jääb metsamajandusega seotud piirkonnaks, kuhu arendustegevusi ei planeerita ning kus tuleb säilitada võimalikult suures ulatuses kõrghaljastus.

Planeeritavate hoonete veevarustuse tagamiseks on kavandatud ühe puurkaevu rajamine. Reoveekanalisatsiooni tarbeks on planeeringualale kavandatud bioloogiline omapuhasti koos imbväljakuga.

Katastriüksuse sihtotstarve määratakse osaliselt ärimaaks.

Muhu valla üldplaneeringuga ei ole planeeringualale reserveeritud ühtegi maakasutuse juhtotstarvet. Tegemist ei ole üldplaneeringu kohaselt ehitustegevust välistava alaga. Vastavalt üldplaneeringule on aladel, kus ehitustegevus on lubatud, kuid pole määratud juhtotstarvet, soovituslik suund eelkõige elamumajandus, puhkemajandus, mahepõllumajandus, kohalikel traditsioonidel põhinev väiketootmine ja -ettevõtlus. Kavandatav tegevus vastab üldplaneeringus sätestatud maakasutuse soovituslikule suunale.

Detailplaneeringu koostamisel on järgitud üldplaneeringuga sätestatud kasutus- ja ehitustingimusi. Väljaspool äri- ja tootmise maa juhtotstarbega maa-alasid, on hoonestatud külakeskustes või nende vahetus läheduses äritegevuse planeerimisel ja ehitamisel olulisim tingimus säilitada kvaliteetne elukeskkond. Selleks tuleb ehitatavad hooned sobitada ümbritsevasse keskkonda, arvestades külas väljakujunenud miljööga. Hoonestatud külakeskustes ja nende vahetus läheduses on lubatud arendada pigem väikesemahulist ja keskkonnasõbralikku äritegevust, samuti traditsioonilisi tegevusalasid (põllumajandus, kalapüük, puidutöö jne) ja puhkemajandust hõlmavat ettevõtlust. Uued hooned peavad sobituma visuaalselt ja ruumiliselt ümbruskonna miljöösse.

Rukkisaadu detailplaneeringu ala jääb Paenase ajaloolisest külasüdamest eemale. Planeeringu lähiümbruses paiknevad hajusalt üksikud majapidamised. Kavandatud hoonestusalad jäävad olemasolevatest hoonetest enam kui 100 meetri kaugusele. Kuna valdavas osas säilib olemasolev kõrghaljastus, on eraldatus veelgi suurem. Kavandatav hoonestus on väikesemahuline ning varjatud kõrghaljastusega, mistõttu võib selle visuaalst mõju hinnata madalaks.

Planeeringuala asub Põhja-Muhu väärtuslike maastike alal, kus tuleb järgida väärtuslike maastike kaitseks Muhu valla üldplaneeringuga sätestatud maakasutustingimusi. Planeeringu koostamisel on nimetatud tingimustega arvestatud.

Planeeringu koostamisel on tehtud koostööd Transpordiameti ja Päästeametiga. Planeeringu menetlusse on kaasatud piirnevate kinnistute omanikud.

Muhu Vallavalitsus võttis oma 14.02.2023.a korraldusega nr 60 Rukkisaadu detailplaneeringu vastu ning suunas selle avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.03.2023 – 21.03.2023. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu 30.03.2023 kell 17.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Keskuse.

Planeeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis tehnovõrkudega

Asukoha plaan

Tugiplaan

illustratsioon

 

Kooskõlastused ja arvamused:

Transpordiameti kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

naabermaaüksuse omaniku arvamus

 -------------------------------

 

Simiste küla Kari katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Muhu Vallavolikogu algatas  24.01.2023 otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari (katastritunnus 47801:008:0242, pindala 11463 m², sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärgiks on eluhoone rajamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.  Planeeringuala suurus on 11463 m2 ning see hõlmab kogu Kari katastriüksust. Planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti ja rahandusministeeriumi  seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Enne planeeringu algatamist küsis Muhu Vallavalitsus ametkondade ja puudutatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. 

 

Rahandusministeerium esitas oma 19.01.2023. a kirjaga nr 15-3/10033-2 ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. Nimetatud ettepanekud võeti arvesse ja lähteseisukohti täiendati vastavalt. Rohkem ettepanekuid lähteseisukohtade osas ei esitatud.

 

Simiste küla Kari detailplaneeringu lähteseisukohad

 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 
 
20.03.2023
Toimetaja: PILLE TAMM