17.11.22

Hetkel ei toimu detailplaneeringute avalikke väljapanekuid


Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Muhu Vallavolikogu algatas  21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (47801:003:0537) ja Vare (47801:003:0538) katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on 24813 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele elamute ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Enne planeeringu algatamist küsis Muhu Vallavalitsus ametkondade ja puudutatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. Etteantud tähtaja jooksul ühtegi ettepanekut ei laekunud.

 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare detailplaneeringu lähteseisukohad

 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

 

17.11.2022
Toimetaja: PILLE TAMM