11.09.23
 
Hetkel toimuvad järgmised avalikud väljapanekud:
 

 

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi (47801:002:0426), Staadioni (47801:002:0403), Viktorimaa (47801:002:0427), Metsamaa (47801:002:0429), Jalgpallimaa (47801:001:0700), Kadaka (47801:001:0959), Heina (47801:001:0961) ja Karja (47801:001:0960) katastriüksusi. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi arendamine. Planeeringuga muudetakse osa spordiväljakute alusest maast ning hoonestamata põllu- ja metsamaa elamukruntideks. Detailplaneeringuga on kavandatud seitsme üksikelamu krundi moodustamine. Spordibaas tenniseväljakute ja majutushoonetega säilitatakse ning selle teenindamiseks moodustatakse ärimaa sihtotstarbega katastriüksus. Juurde kavandatakse väikeses mahus spordibaasi teenindamiseks vajalikke hooneid ja rajatisi. 
Planeeringus on sätestatud projekteerimispõhimõtted ja ehitusõigus, seatud arhitektuursed tingimused, liikluskorralduse, piirete, haljastuse ja heakorra põhimõtted, keskkonnakaitselised tingimused, tuleohutusnõuded, servituutide ja isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus ning kinnitatud planeeringu elluviimise kava.
Varasemalt on planeeringuala osas kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid, mis on osaliselt ellu viidud. Peale detailplaneeringu kehtestamist muutuvad varem sama ala kohta koostatud detailplaneeringud kehtetuks.Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. 

Planeeringuala piirneb läänest ca 135 m ulatuses Väinamere hoiualaga. Detailplaneeringuga ei ole kavandatud tegevusi Natura 2000 alale, kuid Natura ala jääb kõnealuse planeeringu mõjupiirkonda. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustest ja Keskkonnaameti seisukohast ning arvestades kavandatud tegevuse iseloomu ning asjaolu, et detailplaneeringuga kavandatavad tegevused jäävad hoiuala piiridest väljapoole asus Muhu Vallavolikogu oma 16.08.2023.a. otsuses nr 109 seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Päästeamet on oma 16.08.2023 kirjaga nr 7.2-3.4/5156-4 kooskõlastanud Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tuleohutusosa.

Detailplaneering esitati arvamuse avaldamiseks naabermaaüksuste omanikele ja puudutatud isikutele 2022. aasta suvel. Planeeringulahenduse osas laekusid mitmed arvamusavaldused ning korraldati arutelu vaidlusaluste teemade lahendamiseks. Muu hulgas lepiti koosolekul kokku, et Muhu vald tellib eksperthinnangu hindamaks piirkonda uute puurkaevude ja reoveesüsteemide rajamise võimalusi. Lähtuvalt laekunud arvamustest ning eksperthinnangu tulemustest täiendati ja parandati detailplaneeringut ning esitati see uuesti arvamuse avaldamiseks puudutatud isikutele (sh Keskkonnaametile). Etteantud tähtaja jooksul esitas arvamuse naaberkinnistu omanik, kes soovis haljasriba rajamist kinnistute vahele. Nimetatud arvamus võeti arvesse ning detailplaneeringut täiendati vastavalt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.09.2023 - 10.10.2023. Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
 
Detailplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Põhijoonis
Geoalus
Situatsiooniskeem
 
kooskõlastused ja arvamused:
Päästeamet
Naaberkinnisasja omanik

 

 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.09.2022. a otsusega nr 63 Muhu vallas Vahtraste külas asuvate Pihlaka (katastritunnus 47801:003:0537, pindala 14803 m2) ja Vare (katastritunnus 47801:003:0538, pindala 10010 m2) katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele elamu ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu (töö nr 23-6) koostaja on DAGOpen OÜ.

Planeeringuga määratakse katastriüksuste ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, katastriüksuste sihtotstarbed, liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukohad, haljastuse põhimõtted ja ulatus, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatus jms ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringuga ei nähta ette planeeringuala kruntimist. Olemasolevatele katastriüksustele nähakse ette mõlemale ühe hoonestusala moodustamist. Mõlemale hoonestusalale on lubatud rajada elamu ja kuni 3 abihoonet, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 400 m2. Planeeritav maa kasutamise peamine sihtotstarve on üksikelamumaa, kuid ettevõtluse soodustamiseks ja elukoha lähedale töökohtade loomiseks võib elamuga ühte kompleksi kuuluda majutushoone otstarbega ehitis. Lähtuvalt maakasutuse sihtotstarbest määratakse katastriüksuste sihtotstarbeks 90% elamumaa ja 10% ulatuses ärimaa kõrvalsihtotstarbe.

Vare maaüksusel olemasolevad ebaseaduslik suvemaja ja katusealune on ette nähtud likvideerida lammutamise teel.

Katastriüksuste veevarustus on kavandatud kahe krundi peale ühise puurkaevu kaudu. Reovee käitlemiseks on katastriüksustele kavandatud bioloogilised omapuhastid, kuid alternatiivse lahendusena on lubatud ka kinniste kogumismahutite paigaldamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ja kavandatava juurdepääsutee ulatuses.

Koostatud detailplaneering on kooskõlas Muhu valla üldplaneeringu põhimõtetega. 

Muhu Vallavalitsus korraldas 30.03.2023–01.05.2023 detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku, mille kestel oli kõigil võimalik esitada arvamust planeeringu eskiislahenduse osas. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 04.05.2023.

Eskiislahenduse avaliku väljapaneku jooksul esitas omapoolsed märkused Rahandusministeerium. Detailplaneeringut täiendati ja parandati esitatud märkustest lähtuvalt.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd vastavalt planeerimisseadusele ja Vabariigi valitsuse 17.12.2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused".

Detailplaneering esitati kooskõlastamiseks Päästeametile ja Keskkonnaametile ning arvamuse avaldamiseks naabermaaüksuste omanikele ja puudutatud isikutele.

Rahandusministeerium on oma 28.06.2023. a kirjas nr 15-3/4050-2 määranud detailplaneeringule koostöötegijad ja kaasatavad, tuues välja, et lisaks detailplaneeringu lähteseisukohtades väljatoodud koostöötegijatele ning kaasatavatele tuleb detailplaneeringu koostamisse kaasata üle Vahtraste külatee asuvate Noore (47801:003:0249), Kruusi (47801:001:0548), Ranna (47801:001:0547) ja Majaka (47801:003:0019) katastriüksuste omanikud. Nimetatud kinnistute omanikud on olnud kaasatud detailplaneeringu koostamisse.

Päästeamet kooskõlastas 27.06.2023. a kirjaga nr 7.2-3.4/3904-2 detailplaneeringu tuleohutusosa.

Keskkonnaamet kooskõlastas 03.07.2023. a kirjaga nr 6-2/23/5261-3 detailplaneeringu ning esitas omapoolsed märkused planeeringulahenduse osas. Detailplaneeringut on täpsustatud esitatud märkustest lähtuvalt.

Telia Eesti AS (10.07.2023 kooskõlastus nr 38064973) ning Elektrilevi OÜ (11.07.2023 kooskõlastuse nr 8807051295) on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Rohkem ettepanekuid ega arvamusi planeeringulahenduse osas ei laekunud.

Muhu Vallavolikogu 16.08.2023 otsusega nr 111 võeti Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.09.2023 – 05.10.2023.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 12.10.2023 kell 16.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Keskuse.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri 

Põhijoonis

Asendiskeem

Tugijoonis

Üldplaneeringu muutmise ettepanek
illustratsioon

 

kooskõlastused ja arvamused:

Keskkonnaamet

Päästeamet

Elektrilevi OÜ
Telia AS

Rahandusministeerium

 

Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

 

Täiendav info: maa@muhu.ee, tel 4530680

 

 
 
11.09.2023
Toimetaja: PILLE TAMM