28.02.22

Programmid ja rahastusvõimalused

Muhu valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvoor

Toetuse saajad

 

Muhu valla seltsitegevuse toetus

Muhu valla eelarvest toetatakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, jt. seltsitegevuste alaseid tegevusi ja külaelu arendamist. Taotluste esitamise tähtajad on 15. märts, 15. juuni ja 15. oktoober.

Määrus

Taotlusvorm

Aruandevorm

Taotlused ja aruanded palume saata aadressile kantselei@muhu.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Toetust antakse tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Saare maakonnas koordineerib programmi Saaremaa Vallavalitsus

 

Programm "Turvalised kogukonnad"

Toetatakse tegevusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. Saare maakonnas koordineerib programmi Saaremaa Vallavalitsus.

Taotlusvoor on avatud 21. veebruarist 2022, taotluse esitamise tähtaeg on 21. märts 2022 hiljemalt kell 15.
  
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale  elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee  taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 21. märts 2022 – 1. august 2022. 
 
Lisainfo tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  

Taotlusvooru tingimused

Taotlusvorm

Eelarve vorm

 

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetus

Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018, maakonna arengustrateegias välja toodud vajadustest ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke. Maakondlik programm, mida koordineerib Saaremaa Vallavalitsus.

 

Teised rahastusvõimalused

Hajaasustuse programm

KredEx

Eesti Kultuurkapital

Rahvakultuuri Keskus

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Riigi Tugiteenuste Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

MTÜ Saarte Kalandus

Saarte Koostöökogu (Leader)

Väikesaarte programm

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT