« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamine Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele

Muhu Vallavalitsus annab teada avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmiseks Rässa küla Konksi-Kopli maaüksusele (katastritunnus 47801:008:0118) mobiilsidemasti kavandamiseks.

Konksi-Kopli maaüksusele planeeritakse rajada ca 80 m kõrgune mobiilsidemast. Rajatise kasutusotstarbest tulenevalt on vajalik maa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks. Vastavalt kehtivale Muhu valla üldplaneeringule tuleb katastriüksuse sihtotstarbe muutmisel ärimaaks koostada detailplaneering. Põhjendatud kaalutlusotsuse alusel võib omavalitsus teha erandeid detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtudest ja lubada ehitamist üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavate projekteerimistingimuste alusel.

Muhu Vallavalitsus on seisukohal, et lähtudes kavandatava tegevuse iseloomust ja asukohast on võimalik kavandada mobiilsidemasti ehitamist projekteerimistingimuste alusel, kui projekteerimistingimused on antud läbi avatud menetluse. Avatud menetlus tagab võimalike kavandatud tegevusest mõjutatud isikute kaasamise.

Avalikustamisel on projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu ja projekteerimistingimuste eelnõu koos lisaga

Dokumentide eelnõude avalik väljapanek toimub perioodil 01.02-13.02.2022, mille kestel on võimalik eelnõude kohta ettepanekuid ja vastuväiteid esitada huvitatud isikutel ja isikutel, kelle õigusi võib antav õigusakt puudutada.

Vastuväited, arvamused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult e-posti aadressil ehitus@muhu.ee või posti teel aadressile Vallamaja, Liiva küla 94701 Muhu vald, täiendavate küsimuste korral pöörduda ehitusspetsialisti poole (Toomas Oll, telefon 453 0682).