« Tagasi

Liiva küla Raunmäe, Liiva küla Mulgu ning Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis oma 06.02.2024. a istungil vastu ning suunas avalikule väljapanekule järgmised detailplaneeringud:

Korraldusega nr 27 võeti vastu Liiva küla Raunmäe katastriüksuse detailplaneering, mis hõlmab Liiva küla Raunmäe katastriüksust (47801:004:0511) ja osaliselt Mihkli (47801:004:0523) ning 21150 Liiva-Suuremõisa-Piiri tee (47801:004:0464) katastriüksuseid. Planeeringuala pindala on ca 1,8 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on piirkonda sobivate üksikelamute ja vähese abi- ja toetusvajadusega inimestele elamute ning vajaliku taristu rajamine.

Detailplaneeringuga jagatakse Raunmäe katastriüksus kaheks üksikelamumaa, üheks korterelamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Väikeelamukruntidele võib ehitada üksikelamu ja kaks kõrvalhoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga kokku 400 m². Korterelamukrundile on lubatud ehitada kuni kaks korterelamut ja kaks abihoonet. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 9 m. Planeeritavatele kruntidele juurdepääsuks rajatakse uus juurdepääsutee Mihkli katastriüksuse kaudu. Planeeringulahendus arvestab üldplaneeringuga kavandatud perspektiivse kergliiklustee rajamise võimalusega. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.          

Korraldusega nr 28 võeti vastu Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on taimekasvatustalu ning taluturismi edendamiseks puhkemajade ja seminarihoone rajamine.

Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale kuni seitsme hoone (elamu, seminarihoone, abihooned) rajamist, maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 800 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on kuni 9,0 m. Mulgu katastriüksuse sihtotstarve muudetakse 20% ulatuses ärimaaks ning 80% ulatuses elamumaaks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.         

Korraldusega nr 29 võeti vastu Kuivastu küla Kaurasalu ja Uue-Ankru katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Kuivastu külas asuvaid Kaurasalu (47801:001:1070), Uue-Ankru (47801:008:0142) ja osaliselt Kaura (47801:001:1069) katastriüksuseid. Planeeringuala kogupindala on ca 15,31 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksustele päikeseelektrijaama ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine. Sisuliselt kavandatakse Muhu Vallavolikogu 16.11.2022 otsusega nr 72 kehtestatud Kaura detailplaneeringuga kavandatud päikesepargi laiendust. Päikesepargi suurim lubatud ehitusalune pind on kokku 16,22 ha (sh Kaura detailplaneeringu alusel juba rajatud ehitusalune pind). Olemasolevate katastriüksuste sihtotstarbed muudetakse osaliselt tootmismaaks ning osaliselt maatulundusmaaks. Detailplaneeringus nähakse ette vajadus tõsta ala ökoloogilist väärtust, taastada kunagine pärandkooslus ja tagada selle edasine järjepidev hooldus. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 26.02.2024–10.03.2024. Detailplaneeringu materjalidega ning vastuvõtmise korraldustega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Keskuse ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.