11.04.24

Puurkaevu rajamine

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega

Kinnistule puurkaevu või -augu rajamiseks on esmalt vajalik kooskõlastada puurkaevu/puuraugu asukoht kohaliku omavalitsusega, milleks on vajalik esitada täidetult ja allkirjastatult järgnev taotlus (.docx, .pdf). NB! Täidetud ja taotleja poolt allkirjastatud taotlusele lisatakse ka kavandatava puurkaevu orienteeruv asukoht kinnistu plaanil.

Puurkaevu asukohta valides on vajalik teada kõikide läheduses olemasolevate potentsiaalsete reostusallikate (välikäimlad, kompostihunnikud, sõnnikuhoidlad, kanalisatsioonirajatised jms) asukohta nii enda kinnistul kui vahetus läheduses asuval naaberkinnistul. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel lähtub kohalik omavalitsus üld- ja detailplaneeringust, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavast ning vee-ettevõtja olemasolevatest teeninduspiirkondadest. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui kinnistule puurkaevu asukoha kooskõlastamisest on möödunud üle 2 aasta või on muutunud ümbritsevad keskkonnatingimused, tuleks kinnistu omanikul pöörduda valla ehitusspetsialisti või keskkonnaspetsialisti poole, selgitamaks, kas on vajalik uue puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse esitamine. 

2. Puurkaevu projekteerimise ja rajamisega tegeleva ettevõtte valik 

Nimekiri litsentseeritud puurkaevu projekteerijatest/rajajatest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: .pdf

  • Peale kohaliku omavalitsuse poolt taotlejale väljastatud puurkaevu asukoha kooskõlastust, saab taotleja tellida puurkaevu rajajalt puurkaevu või -augu projekti. Projekt esitatakse koos vormikohase ehitusloa taotlusega läbi elektroonilise Ehitisregistri kohalikule omavalitsusele läbivaatamiseks. Elektroonilisel esitamisel saab tasuda ka riigilõivu (30 eurot).
  • Ehitisregistri kaudu esitab omavalitsus puurkaevu projekti koos ehitusloa taotlusega Keskkonnaametile kooskõlastuse saamiseks. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise projekti mingil põhjusel ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.
  • Kui Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu projekti, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa puurkaevu rajamiseks (väljastatud ehitusloaga saab tutvuda ehitisregistris).
  • Puurkaevu/puurauku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Töid teostatakse vastavalt projektile. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikutning pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise. Veeproove võtab proovivõtja atesteerimistunnistust omav isik. 
  • Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates. Taotleja saab  puurkaevu parameetritega ning vee kvaliteedi näitajatega tutvuda Keskkonnaregistris.
  • Kui kasutusele võetakse puurauk või selline puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri portaali kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate ehitusseadustiku § 127 lõikes 3 nimetatud dokumentide või informatsiooniga (keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele; omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed; puurkaevu või -augu hooldusjuhend).
  • Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri portaali (www.ehr.ee) kasutusloa taotlus koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlusele lisatakse Terviseameti nõusolek. Kasutusteatise esitamisel riigilõivu tasuma ei pea, kasutusloa taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv suuruses 30 eurot.

Puurkaevu/puuraugu ehitusloa ja ehitusprojekti dokumentatsioon ning kasutusloa ja kasutusteatise dokumentatsioon esitatakse digiallkirjastatult riiklikus ehitisregistris.

Puurkaevu rajamisega seotud õigusaktid Riigi Teatajas: veeseadus, ehitusseadustik, nõuded projekteerimisele.

Puurkaevude rajamise nõuded

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT