Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a. otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi (47801:002:0426), Staadioni (47801:002:0403), Viktorimaa  (47801:002:0427), Metsamaa (47801:002:0429), Jalgpallimaa (47801:001:0700), Kadaka (47801:001:0959), Heina (47801:001:0961) ja Karja (47801:001:0960) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi arendamine. Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule tuleb katastriüksuse kruntimisel koostada detailplaneering. Planeeringuga määratakse tekkivate katastriüksuste ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused nii spordiklubi suvebaasi hoonete kui elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks. Planeeringuga määratakse katastriüksuse sihtotstarbed, liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukohad, hoonestuse ja haljastuse põhimõtted ja ulatus, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatus ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringu koostamisel tuleb analüüsida kavandatava hoonestuse mõju väljakujunenud keskkonnale ning asustusstruktuurile ning leida piirkonda sobiv ning kõiki keskkonnaväärtusi arvestav lahendus.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

 

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.