Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.10.2021.a. korraldusega nr 340 vastu Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru (47801:008:0513, maatulundusmaa, 2,32 ha) ja Lagemaa (47801:008:0514, maatulundusmaa, 2,31 ha) katastriüksuseid ning osaliselt Rässa küla Põllu katastriüksust (47801:008:0689, elamumaa, 12601 m²). Planeeringuala suurus on ca 4,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla, üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, katastriüksuste sihtotstarvete muutmine ärimaaks ja elamumaaks, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

Detailplaneeringuga on Haigru katastriüksusele kavandatud majutuse eesmärgil väikemajade kompleks, kuhu on lubatud rajada kuni 8 hoonet (suurim lubatud ehitisealune pind kokku 240 m²). Lagemaa katastriüksusele on kavandatud rajada üksikelamu koos abihoonetega (kokku kuni 4 hoonet, maksimaalselt 600 m² ehitisealuse pinnaga).

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.10.2021 - 08.11.2021. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud ning Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.