« Tagasi

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku.

Detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 21.09.2022. a. otsusega nr 63. Planeeringuala suurus on 24813 m2  ja see hõlmab Pihlaka (47801:003:0537) ja Vare (47801:003:0538) katastriüksusi.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kummalegi katastriüksusele elamu ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 30.03.2023–01.05.2023. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.05.2023 kell 15.00 Muhu vallamajas.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.