Hoonestusõiguse konkurss autode selvepesula rajamiseks

Muhu Vallavalitsus pikendas avalikku konkurssi hoonestusõiguse seadmiseks 20 aastaks Muhu vallale kuuluva Platsi kinnistu (katastritunnus 47801:007:0900) 1300 m² (ligikaudne pindala) suurusele alale autode selvepesula rajamiseks asukohaga Piiri küla, Muhu vald, Saare maakond.

Kinnistule seatava hoonestusõiguse aastatasu pakkumuse alghinnaks on 500 eurot.

Pakkumuste esitamise uus tähtaeg on 30. aprill 2023. a. 

Pakkuja on kohustatud tasuma konkursil osalemise eest osalustasu 100 eurot ja tagatisraha summas 500 eurot Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele AS Swedbank EE782200001120228703 hiljemalt pakkumuse esitamise tähtajaks. Parimaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja poolt tasutud tagatisraha jääb Omanikule sõlmitava lepingu järgselt pakkuja poolt tasumisele kuuluvate summade katteks. Ülejäänud pakkujatele tagastatakse tagatisraha 5 päeva jooksul arvates nende pakkumuse tagasilükkamisest. Osalustasu pakkujatele ei tagastata.

Muhu Vallavalitsuse 22.11.2022 korraldus nr 417

Muhu Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldus nr 58

Lisa 1. Asendiskeem

Lisa 2. Hoonestusõiguse konkursi tingimused

Lisa 3. Hoonestusõiguse seadmise lepingu põhitingimused

Lisa 4. Pakkumuse esildis

Lisainfo:
- lepingulistes küsimustes Raido Liitmäe, e-post raido.liitmae@muhu.ee;
- tehnilistes küsimustes Ludvik Mõtlep, e-post ehitus@muhu.ee.