28.04.23

Teenused ja blanketid

Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamine
Seltsitegevuse toetamise kord reguleerib Muhu valla eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, jt. seltsitegevuste alaseks tegevuseks ja külaelu arendamiseks toetuse taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.

Taotlusvorm PDF/ DOC

Toetuse kasutamise aruanne PDF/ DOC


Avalike ürituste korraldamise kord
Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine (va koosolek). Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Ürituste korraldamise kord on kohustuslik täitmiseks kõigile Muhu vallas avalikke üritusi korraldavatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele. Avaliku ürituse teatis tuleb esitada vähemalt 2 nädalat enne kavandatava ürituse algust e-posti aadressile kantselei@muhu.ee.

Avaliku ürituse korraldamise teatis .doc

Tänava- ja turukaubanduse kord Muhu vallas
Kord sätestab nõuded tänava-ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügile avalikul üritusel. Kauba või teenuse pakkumiseks nii tänaval, turualal kui ka avalikul üritusel (v.a laadad), tuleb Muhu Vallavalitsuselt taotleda kauplemise luba ehk müügipilet. Müügipileti saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus järgmiste andmetega: 
-kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number või kaupleja nimi, registrikood või füüsilise isiku nimi, isikukood ja aadress;
-müügikoha asukoht (näiteks Liiva turuala , tsoon 1), kauplemise periood; 
-
müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
-maaomaniku nõusolek (vajadusel);
-
müügipileti hinna tasumist tõendava dokumendi koopia (näitek maksekorraldus);
-müügipileti käeesaamise viis (näitek e-posti aadressile).

Taotlus esitatakse aadressile kantselei@muhu.ee.

Müügipilet väljastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, arvates müügipileti taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamisest.

müügipileti hinnad

müügipileti vorm

Turu reeglid

NB! Kaubandustegevuses alkohoolseid jooke pakkuv ettevõte peab omama alkoholi müügi luba ja vastavat registreerinugt majandustegevuse registris Majandustegevuse register ehk MTR

Oluline info toidukäitlejatele

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalve alla kuuluvad tulenevalt toiduseadusest avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Alljärgnevalt praktilised soovitused ja nõuete tutvustus kauplejatele, kes tegelevad toidukäitlemisega avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres sh toidu müüjaid/valmistajaid. Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

Avaliku ürituse korraldamise (kus käideldakse toitu) loa saamisel on vaja täita järgmised tingimused:

  • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  • ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
  • ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta keidi.leppik@pta.agri.ee

Toimetaja: AVE TOOMSALU