20.09.22

Ohvriabi

Olen ohvriabitöötaja Meelis Juhandi.

Alustasin selles ametis tööd 2022. aasta 16. mail. Minu tööpiirkondadeks on Saare- ja Hiiu maakonnad. Minu tööruumid asuvad mõlemas maakonnas kohalikus politseijaoskonna hoones. Ohvriabiteenuse osutamise Eestis tagab Sotsiaalkindlustusamet, lähtudes piirkondlikkuse põhimõttest. Teenuse osutamisel teeb Sotsiaalkindlustusamet koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega, kaasates tegevusse ka ohvriabi vabatahtlikke.

• Millal tasub pöörduda ohvriabisse?
Ohvriabisse tasub pöörduda, kui Sa ise või keegi Sinu lähedastest on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui Sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Abi saamise eelduseks ei ole kuriteo toimepanek, sest ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on toimunud õnnetus ning Sa ei tea, kelle käest abi saada.

• Mida ohvriabi Sulle pakub?
Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärk on säilitada või parandada Sinu või Su lähedaste toimetulekuvõimet keerulistes emotsionaalsetes olukordades, näiteks õnnetuse või kuriteo tagajärjel. Neis olukordades toimetulekuks vajad Sa nii emotsionaalset tuge, ärakuulamist kui ka infot selle kohta, millist abi on Sul võimalik erinevate ametnike ja asutuste käest saada. Samuti on oluline, et Sa teaksid, milliseid on Sinu õigused, mida Sinu ja Su andmetega tehakse, millised on Su võimalused abist keelduda ja millist abi võivad saada ka Sinu lähedased.

• Milliseid teenuseid ja toetusi on Sul ohvriabist võimalik saada?
Ohvriabitöötaja kaudu võid saada psühholoogilist nõustamist, taotleda kuriteoohvri hüvitist, saada tuge MARAC-võrgustiku või taastava õiguse põhimõtete läbiviimisel. Taastava õiguse konfliktivahenduse puhul tuuakse konflikti või õigusrikkumise osapooled neutraalset vahendajat kaasates kokku, andes kõigile võimaluse rääkida juhtunust, oma mõtetest, tunnetest ja vajadustest ning arutada, kuidas tehtut heastada ja milles kokku leppida, et sellised olukorrad tulevikus ei korduks. Lisaks aitavad ohvriabitöötajad läbi viia nii lepitusteenust kui ka sõlmida kokkuleppeid Sulle kuriteos tekitatud kahjude heastamiseks.

• Laste psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks leiad vajalikud kontaktid mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) programmi tiimi kontaktidest. Laste sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenuse kohta saad infot küsida sama teenuse kontaktisikute käest. Samuti aitavad ohvriabi ennetustalituse spetsialistid korraldada ennast ja teisi ohustava käitumisega lastele kinnise lasteasutuse teenust.

Kuhu pöörduda, kui vajad abi?
• Helista 112, kui oled ohus, Sinuga on juhtunud õnnetus või Sa oled kuriteo ohver.
• Helista lasteabitelefonile 116111 või kirjuta veebivestluses aadressil lasteabi.ee, kui soovid teatada abivajavast või hädaohtu sattunud lapsest.
• Ohvriabi kriisitelefon 116 006 või veebivestlus aadressil palunabi.ee aitab Sind ööpäevaringselt ja annab Sulle kiiret abi, kui oled langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks.
• Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliinilt 660 7320 saad abi, kui Sul esinevad inimkaubandusele viitavad tunnused või oled sattunud inimkaubanduse ohvriks (näiteks tööalane või seksuaalne ekspluateerimine, kuritegevusele sundimine vms).
• Vägivallast loobumise tugiliinilt 660 6077 saad abi, kui oled mures enda või oma lähedase vägivaldse käitumise pärast
• Kui oled kogenud seksuaalvägivalda, saad pöörduda Sulle lähimasse ööpäevaringselt avatud seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse.
• Kui oled sattunud vägivalla ohvriks ning vajad koos lastega turvalist ööbimist, nõustamist ja tuge, on Sul võimalik küsida abi naiste tugikeskustest üle Eesti.
• Leia endale lähim ohvriabitöötaja, kes on Sulle toeks ning loe oma võimaluste kohta aadressilt palunabi.ee.

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astuda.
Me oleme Sinu jaoks olemas!

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond
Lääne piirkond – Saare maakond ja Hiiu maakond
Transvaali 58, 93811 Kuressaare linn (Kuressaare politseijaoskond)

Sadama 26, 92412 Kärdla linn (Kärdla politseijaoskond)

Meelis Juhandi
ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna peaspetsialist
+372 575 707 44
meelis.juhandi@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Toimetaja: MADIS REHEPAPP