11.07.24

Hajaasustuse programm

2024. aastal oli programm avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini (k.a.). 2025. aasta taotlusvooru avanemise kohta anname teavet esimesel võimalusel.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkonnas elavatele peredele head elutingimused, aidates sellega kaasa elanike arvu püsimisele maal. Toetatakse hoonete väliste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide (NB! juhul kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) rajamisega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustusega piirkonnas elavad järgmistele nõuetele vastavad füüsilised isikud:

  • taotleja alaline elukoht on vähemalt alates taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine; 
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele toetust taotletakse; 
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võivad olla kaastaotlejad, kellele kehtivad samad tingimused kui taotlejale. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab lisaks taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest ja kes panustab rahaliselt projekti elluviimisesse.

Toetatakse investeeringuid majapidamisse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mille kehtivust on vähemalt 3 aastat toetuse taotlemise päevast arvestades.

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Eelmise projekti aruanne peab olema uue taotluse esitamise päevaks kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33 % abikõlbulikest kuludest. Iga toetatava valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus.

Arvutamise abimees aitab kalkuleerida omafinantseeringu ja toetuse summa.

Taotlemine

Dokumendid tuleb programmi avatud olemise perioodil esitada Muhu Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil aadressile Keskuse Liiva küla Muhu vald 94701 või digiallkirjastatuna e-posti aadressile keskkond[ät]muhu.ee 

Taotlus koosneb järgnevatest kohustuslikest dokumentidest:

  • taotlusvorm
  • projekti eelarve
  • kaks võrreldavat hinnapakkumust (kui mingil põhjusel ei ole võimalik esitada hinnapakkumusi, tuleb lisada põhjendused ja hinnakalkulatsioonid)
  • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast:
  • oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri (näidis)
  • vastavalt projekti tegevustele esitatakse ehitusteatis või ehitusloa taotlus Ehitisregistri kaudu, puurkaevu kavandamisel asukoha kooskõlastus (täiendav info siit). NB! Viimatinimetatu võib esitada ka pärast tingimusliku rahastusotsuse tegemist!
  • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, kui eesmärk on kasutusel olevast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoelva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele
  • veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad. NB! Võib esitada ka pärast tingimusliku rahastusotsuse tegemist!
  • kui rajatav veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne  elektrisüsteem või (rajatav või parendatav) juurdepääsutee läbib mitut kinnistut, tuleb lisada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks. Kokkuleppe sisu kohaselt peab kinnistu omanik taluma tema kinnistut läbivat eelpool nimetatud rajatist. NB! Võib esitada ka pärast tingimusliku rahastusotsuse tegemist!
  • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek

Hindamine

Hindamiskomisjon (moodustatud vallavalitsuse 30.01.2024 korraldusega nr 17) võtab hindamisjuhendi alusel arvesse järgmisi kriteeriume:

  • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus
  • kuni 18-aastaste (kaasa arvatud) majapidamises elavate isikute arv ja kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv
  • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta
  • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtutakse muuhulgas kohaliku omavalitsususe poolt seatud toetatavate valdkondade prioriteetsusest)

Muhu Vallavalitsus on 30.01.2024 korraldusega nr 17 seadnud toetuse andmisel eelistatud sihtrühmadeks:

  • lastega pered
  • osalise töövõimega ja töövõimetud isikud
  • pensionieas isikud

Prioriteetseteks valdkondadeks on endiselt veesüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid. Eelistatult toetatakse kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas omapuhasteid: kui ülejäänud hindamiskriteeriumite kaalumisel on projektide hindamisel jõutud võrdsele tulemusele, on lubatud omapuhastit hinnata kõrgema hindepunktiga kui kogumismahutit.

Elluviimine ja kasutusele võtmine

Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks (nt 2023. aastal toetuse saanud projekti elluviimise lõpptähtaeg on 31.10.2024).

Töid on lubatud alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, veeanalüüsid on abikõlbulikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Rajatud vee-, kanalisatsiooni- või autonoomse elektrisüsteemi või juurdepääsutee on toetuse saaja kohustatud võtma kasutusele. Kasutusluba/kasutusteatis esitatakse Ehitusregistri kaudu.

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada Muhu vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäeva. Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.

Lisaks aruandele toetuse kasutamise kohta tuleb toetuse saajal esitada:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad. NB! Toetuse saaja on kohustatud rahalised tehingud panga vahendusel!
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul ka vee kvaliteedi analüüs (välja arvatud juhul, kui projekti eesmärgiks oli torustike ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu)

Vallavalitsus kiidab toetuse kasutamise aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates ning teavitab toetuse saajast otsusest viie tööpäeva jooksul.

Hajaasustuse programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel. Programmi reguleerib riigihalduse ministri 22.02.2018. a määrus nr 14 "Hajaasustuse programm".

Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist (telefoninumber 4530681, keskkond[ät]muhu.ee).

Toetatud projektid

Alates 2020. aastast toetuse saanud projektide nimekiri on allalaetav SIIT.

Toimetaja: PIRET LANG