23.03.23

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Muhu vallas on Muhu Vallavolikogu 17.09.2010 otsusega nr 67  vee-ettevõtjaks kinnitatud AS Kuressaare Veevärk. Vee-ettevõtja teeninduspiirkonnaks on Liiva küla, Piiri küla, Linnuse küla ja Hellamaa küla.

Ülejäänud Muhu valla territooriumil saadakse joogi- ja tarbevesi oma salv- või puurkaevust ning reoveekäitlus tuleb lahendada kasutades reovee kogumiseks kinnist kogumismahutit (mida tühjendab vastava õigusega vedaja) või rajada nõuetekohane omapuhasti.

AS Kuressaare Veevärk vee erikasutusluba
AS Kuressaare Veevärk veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad
Veenäitude edastamise info
Ühisveevärgi ja/ või -kanalisatsiooniga liitumise info
 Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa A - Põhikiri
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa B
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa C
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa D
 

Toimetaja: AVE TOOMSALU