« Tagasi

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu.

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 15.03.2023. a otsusega nr 94. Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning selle võimaldamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse Merevälja katastriüksusele suvila ja abihoone püstitamist. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind kokku on 120 m2. Juurdepääs hoonestusele on kavandatud mööda Mere katastriüksusel (47801:008:0421) asuvat pinnasteed. Tulenevalt vajadusest parendada juurdepääsuteed, laiendati detailplaneeringuala. Laiendatud planeeringuala hõlmab Kogu Merevälja katastriüksust ning Mere katastriüksust juurdepääsutee ulatuses. Laiendatud planeeringuala suurus on ligikaudu 1,89 ha. Planeeringuga nähakse ette avalik juurdepääs kallasrajale.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ja kavandatava juurdepääsutee ulatuses. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.12.2023 – 12.01.2024. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 18.01.2024 kell 16.00 Muhu vallamajas.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.