« Tagasi

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.09.2023. a korraldusega nr 381 vastu Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 22,7 ha ja hõlmab Tamse külas asuvaid Krundi (47801:002:0426), Staadioni (47801:002:0403), Viktorimaa (47801:002:0427), Metsamaa (47801:002:0429), Jalgpallimaa (47801:001:0700), Kadaka (47801:001:0959), Heina (47801:001:0961) ja Karja (47801:001:0960) katastriüksusi.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi arendamine. Planeeringuga muudetakse osa spordiväljakute alusest maast ning hoonestamata põllu- ja metsamaa elamukruntideks. Detailplaneeringuga on kavandatud seitsme üksikelamu krundi moodustamine. Spordibaas tenniseväljakute ja majutushoonetega säilitatakse ning selle teenindamiseks moodustatakse ärimaa sihtotstarbega katastriüksus. Juurde kavandatakse väikeses mahus spordibaasi teenindamiseks vajalikke hooneid ja rajatisi. Planeeringuga antakse teede ja tehnovõrkude lahendus, seatakse keskkonnatingimused (sh tingimused haljastuse rajamiseks) ning määratakse servituutide seadmise vajadused.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.09.2023 - 10.10.2023. Arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada avaliku väljapaneku kestel.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.