12.06.24

Programmid ja rahastusvõimalused

Muhu valla eelarvest omaalgatuslike tegevuste toetus

Alates 2024. a 15. märtsi taotlusvoorust rakendatakse uuendatud toetuse taotlemise korda. Muhu valla eelarvest toetatakse kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, hariduse jmt omaalgatuslikke tegevusi ja külaelu arendamist. Toetusele on kehtestatud aastas piirmäärad: 

  • Muhu vallas tegutsevate seltsingutele, kollektiividele ja juriidilistele isikutele eraldatav toetus on kuni 70% ulatuses projekti kogueelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot aastas;
  • Rahvastikuregistri järgi elukohta Muhu vallas omavatele eraisikutele on toetuse maksimum summa 400 eurot aastas.

Taotluste esitamise tähtajad on 15. märts, 15. juuni ja 15. oktoober.

Määrus

Taotlusvorm

Uus aruandevorm

Kuni 2023. a lõpuni eraldatud toetuse kasutamise aruandevorm

Taotlused ja aruanded palume saata aadressile kantselei@muhu.ee

2024. a 1. voorus toetuse saajad

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Toetust antakse tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Saare maakonnas koordineerib programmi Saaremaa Vallavalitsus

 

Teised rahastusvõimalused

Hajaasustuse programm

KredEx

Eesti Kultuurkapital

Rahvakultuuri Keskus

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Riigi Tugiteenuste Keskus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

MTÜ Saarte Kalandus

Saarte Koostöökogu (Leader)

Väikesaarte programm

 

Muhu valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvoor

 

Toetuse saajad

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT