« Tagasi

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus korraldab Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku.

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 15.03.2023. a. otsusega nr 94. Planeeringuala suurus on 18514 m2. Planeeringuala piir ühtib Merevälja katastriüksuse piiriga.

Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Merevälja kinnistu on hetkel hoonestamata. Kinnistule on kavandatud kahe kuni 60m2 ehitusaluse pinnaga hoone rajamine. Juurdepääs kinnistule on kavandatud mööda Mere ja Merevälja kinnistul paiknevaid erateid. Detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva tee laiendamist ja parandamist.
Kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara.

 

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 11.07.2023–11.08.2023. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Keskuse ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.08.2023 kell 15.00 Muhu vallamajas.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.