21.12.22

Ehitamise kavandamine

Ehitamise küsimustes palume võtta ühendust valla ehitusspetsialistiga e-posti aadressil ehitus[ät]muhu.ee või telefoni teel numbril 4530682

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

  • püstitamiseks või rajamiseks;
  • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
  • ehitusloakohustusliku rajatise rajamiseks.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

  • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
  • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia;
  • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Hoonete püstitamine: ehitusteatised, ehitusload

  • Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, varjualune vms) esitatakse läbi ehitisregistri kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba ning ehitusprojekt peab vastama ehitusprojekti nõuete määrusele.
  • Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on üle 60 m² ja kõrgus üle 5 m esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlus ja -projekt. Ehitusloakohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamisel võetakse aluseks detailplaneering või selle koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.  Ehitusloa riigilõivu kohta loe täpsemalt siit. Ehitusprojekt peab vastama ehitusprojekti nõuete määrusele.

Projekteerimistingimuste taotlemine, ehitusteatiste esitamine ja ehituslubade taotlemine toimub läbi Ehitisregistri (www.ehr.ee)

Juhendid ja abimaterjali Ehitisregistri kasutamiseks leiad siit

Ehitamise kavandamisele ja ehitamisele kohalduv seadustik: Ehitusseadustik.

NB! Ehitusseadustiku lisadest saab kontrollida, milliseid dokumente kavandatud ehitamiseks on vajalik esitada.

 

Tähelepanu! Krundile juurdepääsuks mahasõidu rajamine tuleb kooskõlastada tee omanikuga. Info tee omandi kohta saab valla kommunaalametilt: kommunaal@muhu.ee või tel 453 0675/ mobiil 5198 5630 (Imre Luht)
Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT