27.07.22

Planeeringute avalikud väljapanekud

 

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 30.04.2020. a otsusega nr 134 Kuivastu sadama detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a otsusega nr 148. Muhu Vallavalitsus kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad 25.11.2020. a korraldusega nr 288.

Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd.

Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Planeeringuga moodustatakse kolm uut krunti, millele määratakse kokku 6 hoonestatavat ala. Igale hoonestusalale on määratud eraldi ehitustingimused. Planeeringualal olemasolev hoonestust on kavandatud rekonstrueerida ja täiendada. Osa hoonetest lammutatakse. Ühte piirkonda on kavandatud koondada sadama sõidukite ja muu hooldustehnika hoiuruumid, hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks. Arhitektuursed lahendused kavandatakse kaasaegses võtmes vastavalt lähipiirkonnas välja kujunenud ehitustraditsioonidele. Hoonestuses tagatakse ühtne ja harmooniline üldmulje. Hoonestusaladele 1, 2, 3, ja 6 osas nähakse ette vajadust korraldada arhitektuurne ideekonkurss.

Reisijate ja sõidukite mahu kasvust tingitult ning kolmanda parvlaeva liinile tulekuks laiendatakse sõidukite ooteala eesmärgiga muuta sõidukite juurdepääs ootealale sujuvamaks, kiiremaks ning tagada seejuures ohutus. Kavandatud on sadama sõiduradade arvu suurendamine, erinevate sõidukite parkimisalad, elektrisõidukite laadimisala ja päikesepaneelide paiknemiskohad elektrienergia tootmiseks. Sõiduradade laiendamist on planeeritud osaliselt veeala arvelt.

Muhu valla üldplaneeringuga on planeeringuala juhtotstarbeks määratud sadamamaa ning planeeringualal on ehituskeeluvööndit vähendatud 20 meetrini rannajoonest. Detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga ning puudub vajadus üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneeringu elluviimine võimaldab sadama-ala otstarbekamata kasutust ning muudab parvlaevade teenindamise sujuvamaks ja ohtumaks. Eeldatavalt ei kaasne planeeringu elluviimisega piirkonnale olulisi negatiivseid mõjusid.

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.07.2022 - 04.08.2022. Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 11.08.2022 kell 17.00 Muhu vallamajas (aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja).

 

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Planeeringujoonis

Tehnovõrkude joonis

Kruntimise skeem

Illustratsioon 1

Illustratsioon 2

 

Kooskõlastused:

Kaitseministeerium

Keskkonnaamet

Muinsuskaitseamet

Politsei- ja Piirivalveamet

Päästeamet

Transpordiamet

 

Planeeringulahendusele esitatud arvamused:

Maa-amet

Rahandusministeerium

Telia Eesti AS

Elektrilevi OÜ

Ts Laevad

Leppsoo kinnistu omanik

 
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

 

05.07.2022
Toimetaja: PILLE TAMM