17.06.24
Hetkel toimuvad järgmised avalikud väljapanekud:
 

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneering

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneering

 

 

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneering

 
Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 15.03.2023. a. otsusega nr 94. Planeeringuala hõlmab Merevälja katastriüksust (47801:008:0147) kogu ulatuses ning Mere katastriüksus (47801:008:0421) juurdepääsutee ulatuses. Planeeringuala suurus on ca 1,89 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. 
 
Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule (05.12.2023 – 12.01.2024). Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ühtegi arvamust ei esitatud.
Paralleelselt küsiti Keskkonnametist nõusolekut ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet asus seisukohale, et antud planeeringulahenduse alusel ei ole võimalik ranna ehituskeeluvööndit vähendada. Keskkonnaametiga peetud läbirääkimiste tulemusel on planeeringulahendust muudetud, mistõttu korraldatakse uus avalik väljapanek.
 
Peamised muudatused detailplaneeringus on järgmised:
Muudetud on hoonestusala suurus ja asukoht – hoonestusala on paigutatud ca 190 m kaugusele merepiirist ja hoonestusala pindala on vähendatud 270 m²-ni.
Hoonete suurimat ehitisealust pinda on vähendatud – varasema 120 m2 asemel 70 m2
Reovee käitlemise lahendus on muudetud – biopuhasti paigaldamine ei ole lubatud, reovee käitlemiseks tuleb paigaldada kinnine kogumismahuti.
Teede kasutuse info on viidud kooskõlla hetkeseisuga - Nii Bukino tee kui Läti tee on tänaseks avalikus kasutuses, mistõttu puudub vajadus neid täiendavalt avalikku kasutusse määrata.
Lähtudes Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi 15.01.2024 kirjast nr 14-3/3494-1, on detailplaneeringuga määratud Mere katastriüksusele planeeringuala piires krunt.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.05.2024 – 06.06.2024. 
 

Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tugijoonis

illustratsioon 1

illustratsioon 2

illustratsioon 3

 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare detailplaneering

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuste detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 21.09.2022. a. otsusega nr 63. Planeeringuala suurus on 24813 m2  ja see hõlmab Pihlaka (47801:003:0537) ja Vare (47801:003:0538) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on kummalegi katastriüksusele elamu ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
 
Muhu Vallavolikogu võttis oma 16.08.2023.a. otsusega nr 111 vastu Vahtraste küla pihlaka ja Vare katastriüksuse detailplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule (05.09.2023 – 05.10.2023). Paralleelselt küsiti Keskkonnametist nõusolekut ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet asus seisukohale, et antud planeeringulahenduse alusel ei ole võimalik ranna ehituskeeluvööndit vähendada. Keskkonnaametiga peetud läbirääkimiste tulemusel on planeeringulahendust muudetud, mistõttu korraldatakse uus avalik väljapanek.
 
Peamised muudatused detailplaneeringus on järgmised:
Hoonestusalade asukoht, ning sellest lähtuvalt ka teede ja tehnovõrkude asukoht on muudetud. Juurdepääs kinnistutele on kavandatud ühise juurdepääsutee kaudu.
Abihoonete arvu on vähendatud ühe võrra
Loobutud on tuletõrje veevõtukoha kavandamisest.
Ehituskeeluvööndit soovitakse vähendada vaid Vare katastriüksuse osas.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 11.06.2024 – 14.07.2024. 

 

Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul aadressil kantselei@muhu.ee või toimetades paberkandjal allkirjastatult vallamajja (Keskuse Liiva küla Muhu vald).

Detailplaneeringu materjalid:

illustratsioon

Keskkonnaameti nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks

Päästeameti kooskõlastus

Täiendav info: maa@muhu.ee, tel 4530680

 

 
 
28.05.2024
Toimetaja: PILLE TAMM