27.01.23

Hetkel ei toimu detailplaneeringute avalikke väljapanekuid

 

Simiste küla Kari katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Muhu Vallavolikogu algatas  24.01.2023 otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari (katastritunnus 47801:008:0242, pindala 11463 m², sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärgiks on eluhoone rajamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.  Planeeringuala suurus on 11463 m2 ning see hõlmab kogu Kari katastriüksust. Planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti ja rahandusministeeriumi  seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Enne planeeringu algatamist küsis Muhu Vallavalitsus ametkondade ja puudutatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. 

 

Rahandusministeerium esitas oma 19.01.2023. a kirjaga nr 15-3/10033-2 ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. Nimetatud ettepanekud võeti arvesse ja lähteseisukohti täiendati vastavalt. Rohkem ettepanekuid lähteseisukohtade osas ei esitatud.

 

Simiste küla Kari detailplaneeringu lähteseisukohad

 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare katastriüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine


Muhu Vallavolikogu algatas  21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (47801:003:0537) ja Vare (47801:003:0538) katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on 24813 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele elamute ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Enne planeeringu algatamist küsis Muhu Vallavalitsus ametkondade ja puudutatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks. Etteantud tähtaja jooksul ühtegi ettepanekut ei laekunud.

 

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare detailplaneeringu lähteseisukohad

 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 

 

27.01.2023
Toimetaja: PILLE TAMM