21.11.23
Hetkel toimuvad järgmised avalikud väljapanekud:

 

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu võttis oma 15.11.2023. a otsusega nr 122 vastu Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu.

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse (47801:008:0147) detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 15.03.2023. a otsusega nr 94. Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning selle võimaldamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse Merevälja katastriüksusele suvila ja abihoone püstitamist. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind kokkub on 120 m2. Juurdepääs hoonestusele on kavandatud mööda Mere katastriüksusel (47801:008:0421) asuvat pinnasteed. Tulenevalt vajadusest parendada juurdepääsuteed, laiendati detailplaneeringuala. Laiendatud planeeringuala hõlmab Kogu Merevälja katastriüksust ning Mere katastriüksust juurdepääsutee ulatuses. Laiendatud planeeringuala suurus on ligikaudu 1,89 ha. Planeeringuga nähakse ette avalik juurdepääs kallasrajale (jalgsi ja jalgrattaga).

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ja kavandatava juurdepääsutee ulatuses. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid.

Koostatud detailplaneering on kooskõlas Muhu valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd vastavalt planeerimisseadusele ja Vabariigi valitsuse 17.12.2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused".

Päästeamet kooskõlastas 18.09.2023. a kirjaga nr 7.2-3.4/416-4 detailplaneeringu tuleohutusosa.

Transpordiamet kooskõlastas 12.09.2023. a kirjaga nr 7.2-2/23/1399-5 detailplaneeringu.

Keskkonnaamet kooskõlastas 04.10.2023. a kirjaga nr 6-2/23/13270-3 detailplaneeringu.

Telia Eesti AS (14.08.2023 kooskõlastus nr 38157090) ning Elektrilevi OÜ (09.08.2023 kooskõlastuse nr 8686488393) on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium esitas 21.08.2023. a kirjaga nr 14-3/1453-1 ning 05.10.2023 kirjaga nr 14-3/1453-3 omapoolsed arvamused Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta. Detailplaneeringut on täiendatud vastavalt esitatud arvamusele – planeeringualasse haarati ka Mere maaüksusele jääv juurdepääsutee osa, mis vajab parendamist, planeeringu seletuskirjast eemaldati viited riigi eriplaneeringule, detailplaneeringut täpsustati juurdepääsuteede ning servituutide seadmise vajaduse osas, Detailplaneeringut täiendati kallasrajale juurdepääsu tagamise osas.

Planeeringulahenduse osas avaldas arvamust Mere katastriüksuse omanik, kes tõi oma 19.09.2023 arvamuses välja, et ei soovi, et tee olemust oluliselt muudetaks, kuna tee aluspõhi on tugev ning kruusatee puhul valguks kivid Mere kinnistule, mis segaks muru niitmist. Lähtuvalt esitatud arvamusest muudeti detailplaneeringu lahendust. Planeeringu seletuskirja täiendati juurdepääsutee laiendamise tingimuste osas, mis vähendavad tee laiendamisega kaasnevaid võimalikke mõjusid.
Rohkem ettepanekuid ega arvamusi planeeringulahenduse osas ei laekunud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.12.2023 – 12.01.2024. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 18.01.2024 kell 16.00 Muhu vallamajas (aadress Muhu vald, Liiva küla, Keskuse).

Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Tugijoonis

Situatsiooniskeem

illustratsioon

illustratsioon 2

illustratsioon 3

 

Kooskõlastused:

Päästeamet

Transpordiamet

Keskkonnaamet

Elektrilevi OÜ

Telia Eesti AS

 

arvamused:

Mere kü omanik

Regionaal- ja põllumajandusministeerium

 

Õigusaktid:

algatamine, KSH algatamata jätmine, lähteseisukohtade kinnitamine

vastuvõtmine, planeeringuala laiendamine 

 

Täiendav info: maa@muhu.ee, tel 4530680

 

 
 
20.11.2023
Toimetaja: PILLE TAMM