22.03.22

Metsandus

Metsandusega/metsa majandamisega seonduvat korraldab Keskkonnaameti metsaosakond, kes viib ellu riigi metsandus- ja jahindusalaseid poliitikaid, arengukavasid ning programme ja ühtlustab valdkondlikke tegevusi.

Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontori kontaktid on:

Telefon: 452 7777, e-post: info[ät]keskkonnaamet.ee 

Aadress: Tallinna 22, 93819 Kuressaare

Keskkonnaameti Lääne regiooni (Saare, Hiiu, Lääne, Rapla ja Pärnu maakonnad) metsanduse teemadega tegelevate spetsialistide kontaktid:

metsanduse juhtivspetsialist Jaanus Nilp, telefon: 510 9735, e-post: jaanus.nilp[ät]keskkonnaamet.ee

metsahoiu peaspetsialist Ave Sadam, telefon: 447 7385, 512 4689, e-post: ave.sadam[ät]keskkonnaamet.ee

metsahoiu vanemspetsialist Tiia Tänavsuu, telefon 5167132, e-post: tiia.tanavsu[ät]keskkonnaamet.ee
 

metsanduse spetsialist Urmas Lambut, telefon: 452 7752, e-post: urmas.lambut[ät]keskkonnaamet.ee

Metsaregister

Metsaregistri avalik veebiteenus võimaldab leida kaardil metsaeraldisi, katastriinfot ja nendega seotud piiranguid, samuti on sisse logitud kasutajal võimalik esitada metsateatist.

Metsaomanikke nõustavad organisatsioonid:

Erametsakeskus - SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsand use edendamine.

MTÜ Saaremaa Metsaühing - MTÜ Saaremaa Metsaühing annab lisainfot ja nõustab metsaomanikke. Teenuse korras organiseeritakse metsa ülestöötamist ja müüki, korraldatakse enampakkumisi ja abistatakse metsauuendustööde tegemisel. 

Metsakonsultant Mati Schmuul
telefon: +372 5341 2480 

Õigusaktid

Metsaseadus - reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.

Metsa majandamise eeskiri -  sätestab metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded ning metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ja metsamajanduse hea tava järgimine.

Toimetaja: PIRET LANG