7.12.23


Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

 

Maamaks = maa väärtus (€) x maksumäär (%) – maksusoodustused ja maksuvabastused
 

Maa väärtuse leiab Maa-amet maa korralisel hindamisel.  Maa-amet viis 2022. aastal läbi maa korralise hindamise, mille tulemusel maa väärtus muutus. Iga maatüki väärtust saab vaadata maakatastris: minu.kataster.ee.

 

Maksumäära kehtestab volikogu maamaksuseaduses kehtestatud piirides. Muhu Vallavolikogu 21.06.2023 määrusega nr 29 on kehtestatud järgmised maamaksumäärad:

  • elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5%
  • maatulundusmaale 0,5%
  • muule sihtotstarbega maale 1,0%
maa maksustamishinnast aastas.

 

Kaitsemehhanismid

Maamaksu järsu tõusu vältimiseks on kehtestatud maamaksu tõusu piirmäär ehk kaitsemehhanism – 10% või 5 eurot. See tähendab, et katastriüksuse maamaks ei suurene eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas, kuni jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani.
 
Kui 10% on vähem kui 5 eurot, siis suurendatakse maamaksusummat igal aastal 5 euro võrra.
 
Maksuvabastused- ja soodustused
 
2024. aastal säilivad kõik senised maksuvabastused ja -soodustused. 
 
2024. aastal on endiselt maamaksust vabastatud kodualune maa kuni 2 hektari ulatuses. 
Maaomanikul on õigus kodualuse maa maamaksuvabastusele, kui 1. jaanuari seisuga:
 
  • on ta maatüki omanik või kasutaja;
  • on maatükk elamumaa sihtotstarbega, või maatulundusmaa sihtotstarbega, mille koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • on sellel maal asuvas hoones maaomaniku püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistris olevatele elukoha andmetele.
  • Kui maatükil on mitu kaas- või ühisomanikku, siis kehtib maksuvaba piirmäär kõikide omanike kohta ühiselt.

 

Maamaksu tasumine

Maamaksuteade väljastatakse hiljemalt 15. veebruariks.
 
Kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires kokku on vähem kui 5 eurot, siis maamaksuteadet ei väljastata ning maamaksu tasuma ei pea.
 
Maamaksu tasumiseks on 2024. aastal kaks tähtaega – 1. aprill ja 1. oktoober.
Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 1. aprilliks.
Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda:
  • 1. aprilliks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;
  • hiljemalt 1. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.
 
Maamaksu on kõige mugavam tasuda e-teenuste keskkonnas e-MTA. Maksu saate tasuda ka pangaülekandega, MTA teenindusbüroodes ning e-arvega.
 
 
E-teenuste keskkonnas e-MTA on maamaksu maksjatel võimalik  vaadata oma 2024. aasta prognoositavat maamaksusummat (juhendvideo).
 

 

Toimetaja: PILLE TAMM