11.04.24

Maakorraldustoimingud

 

Maakorralduslikud toimingud on kinnisasja jagamine, liitmine, piiride muutmine, osade vahetamine, samuti kinnisasja või selle osa ümberkruntimine ja piiride kindlakstegemine. Maakorralduse läbiviimisel lähtutakse maakorralduse nõuetest, mis tagavad kinnisasja otstarbeka kasutamise ja majandamise, kehtestatud planeeringu korral planeeringulahendusest, kinnisasja omaniku õigustest ja avalikest huvidest. Maakorralduse läbiviimine valla territooriumil kuulub omavalitsuse pädevusse.

MAAKORRALDUS JA PIIRITOIMINGUD
 
Maakorralduse ja piiritoimingute läbi viimiseks on Maa-amet loonud digitaalse katastrirakenduse MinuKataster.
 
MinuKatastri rakenduses saab avalik kasutaja, maaomanik, maamõõtja, kohaliku omavalitsuse maakorraldaja ja kooskõlastaja teha katastriandmetest väljavõtteid, andmepäringuid ja katastriandmeid alla laadida. 
 
Samuti võimaldab MinuKatastri rakendus maaomanikul:
  • algatada erinevaid maakorraldusega seotud tegevusi;
  • maatoiminguteks volitusi anda;
  • asutusele või ettevõttele esindajat lisada;
  • suhelda katastripidajaga;
  • esitada katastriandmete kohta parandusettepanekuid;
  • jälgida katastrimenetlusi. 

Maa-ameti kodulehel on toodud juhendid erinevate maakorraldustoimingute algatamiseks ja läbiviimiseks:

Katastriüksuse lähiaadressi (nime) muutmiseks esitab maaomanik Muhu Vallavalitsusele vabas vormis avalduse. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressil kantselei@muhu.ee
 
Toimetaja: PILLE TAMM