« Tagasi

Kuivastu küla Kaura detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 16.11.2022. a otsusega nr 72 Kuivastu küla Kaura katastriüksuse (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on päikesepargi rajamine. Planeeringu lahendus näeb ette katastriüksuse jagamist kaheks: 9,91 ha suurune metsamaa maaüksus jääb maatulundusmaa sihtotstarbeliseks ning sellele ehitusõigust ette ei nähta. 8,2 ha suurusele tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele on kavandatud päikesepargi rajamine. Päikesepaneelide lubatud maksimaalne kõrgus on kuni 4 m maapinnast. Alajaama toide planeeritakse maakaabelliiniga Võiküla alajaamast. Planeeringualale juurdepääsuks rajatakse tee Kuivastu-Võiküla teelt üle eraomandis olevate kinnistute. Detailplaneeringus on kajastatud kahte alternatiivset juurdepääsutrassi.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi sotsiaalseid, majanduslikke ega kultuurilisi mõjusid. Piirkonnas asuvate kaitsealuste liikide kaitseks on detailplaneeringuga seatud tingimused, mille järgimisel negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ette näha ei ole. Planeeringu elluviimisel paraneb ligipääs naabermaaüksustele.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.muhu.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.