« Tagasi

Vahtraste küla Pihlaka ja Vare kü detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas 21.09.2022 otsusega nr 63 Vahtraste külas asuvate Pihlaka (katastritunnus 47801:003:0537, pindala 14803 m2) ja Vare (katastritunnus 47801:003:0538, pindala 10010 m2) katastriüksuste detailplaneeringu, jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on 24813 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kummalegi katastriüksusele elamu ja kõrvalhoonete rajamine ning ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi KSH.

NB kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.