« Tagasi

Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu jättis oma 16.08.2023. a otsusega nr 109 algatamata Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Muhu Vallavolikogu algatas oma 14.10.2021. a otsusega nr 196 Tamse küla Krundi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Tamse külas asuvaid Krundi (47801:002:0426), Staadioni (47801:002:0403,), Viktorimaa (47801:002:0427), Metsamaa (47801:002:0429), Jalgpallimaa (47801:001:0700), Kadaka (47801:001:0959), Heina (47801:001:0961) ja Karja (47801:001:0960,) katastriüksuseid. Planeeringuala kogupindala on ca 22,7 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ning MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi arendamine. Detailplaneeringuga on kavandatud 7 elamukrundi moodustamine. Spordibaas tenniseväljakute ja majutushoonetega säilitatakse.

Planeeringuala piirneb läänest väikeses ulatuses Väinamere hoiualaga. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks on Muhu Vallavalitsus koostanud keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustest ja Keskkonnaameti seisukohast ning arvestades kavandatud tegevuse iseloomu ning asjaolu, et detailplaneeringuga kavandatavad tegevused jäävad hoiuala piiridest väljapoole leidis Muhu Vallavolikogu, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Muhu Vallavolikogu (Keskuse, Liiva k, Muhu vald, Saare maakond 94701, telefon: 4530672, vald@muhu.ee), koostamise korraldaja Muhu Vallavalitsus (Keskuse, Liiva k, Muhu vald, Saare maakond 94701, telefon: 4530672, vald@muhu.ee). Koostaja on DP Projektbüroo OÜ (Rohu 5, Kuressaare 93819, alar@dpprojekt.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda läbi Muhu valla dokumendiregistri või Muhu Vallavalitsuses (Keskuse, Liiva k, Muhu vald, Saare maakond) lahtiolekuaegadel.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.