« Tagasi

Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas  oma 15.11.2023. a otsusega nr 123 Muhu valla üldplaneeringu Suure väina püsiühenduse trassikoridoride teemaplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Teemaplaneeringu algatamise eesmärgiks on Muhu valla üldplaneeringus käsitletud transpordivõrgustiku muutmine püsiühenduse tarbeks reserveeritud trassikoridoride osas ning ettepaneku tegemine Saare maakonnaplaneeringu muutmiseks antud küsimuses. Kavas on loobuda konkreetsete trassikoridoride reserveerimisest. Hetkel reserveeritud trassikoridoride aladel jääksid kehtima samad ehitus- ja kasutustingimused nagu ümbritsevatel aladel. Alale täiendavate tingimuste seadmist ei kavandata ning piirkonna arendus toimub üldiste maakasutustingimuste alusel.

Teemaplaneeringu planeeringuala paikneb Muhu vallas Võiküla ja Kuivastu küla territooriumil hõlmates hetkel üldplaneeringus püsiühenduse trassikoridoride tarbeks reserveeritud ala. Planeeringuala suurus on ligikaudu 78 ha.

Teemaplaneeringu koostamisel on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus KSH eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, asjaomaste asutuste seisukohtadest, ning asjaolust, et teemaplaneeringuga ei kavandata planeeringualale uute objektide rajamist ega keskkonnaohtlikke tegevusi ning planeeringu elluviimine ei too kaasa olulist maakasutuse muutust, mis võiks omada olulist negatiivset mõju keskkonnale, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Teemaplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.