« Tagasi

Liiva küla Mulgu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.06.2022. a otsusega nr 49 Liiva küla Mulgu katastriüksuse (47801:004:0379, pindala 15112 m²) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks on taimekasvatustalu ning taluturismi edendamiseks puhkemajade ja seminarihoone rajamine.

Detailplaneeringuga kavandatu keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks on Muhu Vallavalitsus koostanud keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustest, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi ning iseloomu, ja võttes arvesse Keskkonnaameti, Kaitseministeeriumi ja Muinsuskaitseameti seisukohti leiab Muhu Vallavolikogu, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

 

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.