« Tagasi

Kallaste küla Lanski-Ranna katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.08.2023. a otsusega nr 112 kehtetuks Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu.

Muhu Vallavolikogu on 17.03.2006. a otsusega nr 35 kehtestanud Kallaste küla Lanski-Ranna kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmas 7,11 ha suurust Lanski-Ranna katastriüksust. Planeeringu eesmärgiks oli maaüksuse kruntimine, ehitusõiguse määramine ning vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeeringulahendus nägi ette kinnistu jagamist kolmeks katastriüksuseks, millest kahele elamute ja abihoonete rajamist. Kolmas katastriüksus nähti ette jätta maatulundusmaa sihtotstarbeliseks. Planeeringuga määrati hoonestusalad, ehitusõigus ning arhitektuursed tingimused. Tänaseks on detailplaneering osaliselt ellu viidud. Maaüksus on krunditud ning alustatud on ehitustegevusega.

Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks planeeringuala maaomanike taotlusel. Maaomanikud ei soovi detailplaneeringut praegusel kujul ellu viia. Hetkel kehtiva planeerimisseaduse kohaselt ei ole Lanski-Ranna detailplaneeringuga kavandatud tegevuste jaoks vaja koostada detailplaneeringut. Samuti ei tulene detailplaneeringu koostamise kohustust Muhu valla üldplaneeringust. Seega ei ole käesoleval hetkel vajalik detailplaneeringu koostamine alale elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks. Lanski-Ranna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel tuleb hoonestuse kavandamisel lähtuda üldplaneeringuga määratud kasutus- ja ehitustingimustest, mis on aluseks projekteerimistingimuste andmisel ja ehitusteatise kohustusega hoonete ehitamisel.

Täiendav info maa@muhu.ee, 4530680