17.11.20

Muhu valla noortevolikogu

Noortevolikogu liikmed on:

Andro Mardi
Rainer Õue
Simon Rohtlaan
Sten Leppik
Kaur Aaso
Aimar Äkke
Sebastian Magagni
Ivar Äkke

Praegune koosseis moodustati 17.11.2018.

E-post: sebastianmikaelmagagni@gmail.comivarakke15@gmail.com.

Muhu valla noortevolikogu valimised 02.- 05.12.2020

Hea Muhu valla noor, kandideeri Muhu valla noortevolikogusse!

 

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Muhu noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab vallas Muhu valla noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, kogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. 

Noortevolikogus on 7-13 liiget, kes valitakse noortevolikogusse 2 aastaks. 

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 12-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Muhu vald;
  • sa oled Muhu Põhikooli õpilane.

Kandideerimisavaldusi koos motivatsioonikirja ja lapsevanema nõusoleku lehega saab esitada kuni 22.november kell 23:59 aadressile noortekeskus@muhu.ee, paberil Muhu Noortekeskuse juhatajale või Muhu Vallavalitsuses Annika Auväärt`i kätte paberkandjal või e-postile annika@muhu.ee.

 

Kandideerimisavalduse vorm

Kandideerimise käigus esitatud andmete töötlemiseks ja avalikustamiseks peab olema alaealisel lapsevanema kirjaliku nõusoleku vorm

 

Noortevolikogu valimised toimuvad 02.-05. detsembrini 2020.

 

Motivatsioonikiri 

Lisaks sellele, et motivatsioonikirjas tood välja kirjelduse enda tegemistest, senistest kogemustest ja põhjendad soovi noortevolikogu töös osaleda, võiks sul olla oma teema, millesse oled valmis omalt poolt vabatahtlikuna panustama. Noortevolikogu liikmena ei saa sa jagada vallavalitsusele või vallavolikogule käske või ülesandeid, küll aga algatada erinevaid kohtumisi otsustajatega või osaleda koos nendega erinevates aruteludes. 

 

Kandideerimisperiood 

Muhu valla noortevolikogu kandidaatide nimekiri ja kandideerimisavaldused avalikustatakse 24.11.2020 Muhu valla veebilehel, noortevolikogu ja Muhu Noortekeskuse facebooki lehtedel.

Pärast avalduse esitamist on kandidaatidel võimalusel alustada enda kandidatuuri tutvustamisega kuni valimispäevadeni.

 

Valimiste ajal 

Valimispäevadel ei ole lubatud teha aktiivset agitatsiooni. Aktiivne agitatsioon on seaduse mõistes aktiivne tegevus, mis on suunatud rohkem kui ühele inimesele. Selle all mõeldakse aktiivset valijate veenmist ja seisukohtade ning programmide selgitamist. Aktiivse agitatsiooni keeld on üldine ning ei sõltu hääletamise kellaaegadest. Ei ole lubatud jagada valimisreklaame, kutsuda üles valima mõne kandidaadi poolt ega kanda valimisreklaamiga riietust. 

Aktiivse agitatsiooni alla ei kuulu vestlus korraga ühe inimesega kas suuliselt või kirjalikult. 

 

Pärast valimisi 

Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt 07.12.2020. Valituks osutuvad 13 enim hääli saanud kandidaati või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaate on vähem kui 13. Kui kaebusi ei ole laekunud, kinnitab valimiskomisjon valimistulemused oma protokolliga. Protokollis avalikustatakse valituks osutunute nimekiri. 

 

Kontakt 

Muhu Noortevolikogu valimisi korraldab Muhu Noortekeskuse juhataja käskkirjaga kinnitatud valimiskomisjon koosseisus: 

Liia Ots - Muhu Noortekeskuse juhataja, komisjoni esimees, noortekeskus@muhu.ee, t. 5625 2257;

Annika Auväärt - Muhu Vallavalitsuse liige, annika@muhu.ee

Ivar Äkke - Muhu noorte esindaja, ivarakke15@gmail.com;

Marian Salum - Muhu Põhikooli huvijuht, marian.salum@muhu.edu.ee.

 

Valimised

Muhu valla noortevolikogu valimised toimuvad 02.12. - 05.12.2020.

02.12- 04.12. 2020 on avatud valimisjaoskonnad:

- Muhu Põhikoolis kell 11-12.30

- Muhu Noortekeskuses kell 13-17.

 

05.12.2020 on avatud valimisjaoskond

- Liiva Raamatukogus kell 9-13

 

 

Valimisjaoskonna töötajatele peab esitama valimiseks pildiga isikut tõendava dokumendi – kas õpilaspileti või ID-kaardi.

Sobiva kandidaadi poolt saavad hääletada kõik 12–26-aastased noored, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Muhu vald

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT