Muhu valla kaasav eelarve

Muhu valla kaasava eelarve 2023 ettepanekute esitamine 02.-23. jaanuar 2023

Kaasav eelarve on elanike otsene osalemine avaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel ehk elanikke kaasatakse kokkulepitud ulatuses omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisesse. Esimesena rakendas kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn, kuid tänaseks on see kasutusel ligi 40 omavalitsuses.

Alates 2023. aastast rakendatakse  ka Muhu vallas kaasavat eelarvet, mille üldpõhimõtted on pandud paika Muhu Vallavolikogu 21. septembri 2022. a istungil vastu võetud määrusega nr 16 „Muhu valla kaasava eelarve menetlemise kord", mis on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/424092022027.  Vallavalitsuse ülesandeks jääb veel selle aasta lõpul välja töötada metoodika ja vastav vorm kaasavasse eelarvesse ettepanekute tegemiseks ja hääletamiseks ning vallaelanike kaasamiseks, samuti paika panna kaasava eelarve menetluse tähtajad.

2023. aastaks eraldatakse Muhu valla eelarvest 15 000 eurot, mille kasutamiseks on kõigil võimalus ettepanekuid esitada. Ettepaneku sisuks saab olla avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine ja  see peab olema teostatav 2023. a lõpuks. Ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning investeeringust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid Muhu valla eelarvele. Ettepaneku miinimummaksumus on 5000 eurot, maksimum 15 000 eurot.

 Muhu valla kaasava eelarve tutvustus

Muhu Vallavalitsuse 22.11.2022 korraldus nr 416 "Muhu valla kaasava eelarve 2023 menetluse tähtaegade ja komisjoni koosseisu kinnitamine"

Muhu valla kaasava eelarve 2023 ettepanekute esitamine 02.-23. jaanuar 2023

Ettepaneku vorm

Elluviidavad ettepanekud selguvad rahvahääletuse tulemusena. Rahvahääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht on hääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase ettepaneku poolt. 

Rahvahääletusel toetust saanud ettepaneku(te) elluviimise korraldab vallavalitsus või sõlmib ettepaneku esitajaga koostöölepingu ettepaneku elluviimiseks.

Et paremini mõista, mida on mõeldud avalikes huvides kasutatava investeeringu all, on näitena Saaremaa valla (ja varasemalt Kuressaare linna) poolt kaasavast eelarvest rajatud või korrastatud mitmeid mänguväljakuid, avalik wc, korrastatud randu ja külaplatse, soetatud maastikuvõimekusega tulekustutusauto jne.

Kuna tegemist on muhulaste jaoks uue võimalusega, on kavas kaasava eelarve menetlust tutvustada vähemalt kahel infopäeval novembris ja detsembris Liival ja Hellamaal. Vastav info avaldatakse valla veebilehel ja ajalehes Muhulane.