2.10.23

Detailplaneeringute algatamine

Muhu vald on valdavalt hajaasustusega, detailplaneeringu koostamise kohustuseta ala, kus üldjuhul on ehitamise aluseks projekteerimistingimused. Muhu valla  üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks Liiva küla kompaktse asustusega ala. Detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel tuleb detailplaneering koostada järgmitel juhtudel:
 
1. Liiva küla keskuse maa-alal ehitusloakohustusliku:
a. hoone püstitamiseks;
b. olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
c. olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
2. Uue korterelamu ehitamiseks.
3. Nelja või enama elamu ehitamiseks (enam kui 3 majapidamist), sh selleks vajalike maaüksuste jagamiseks.
4. Ehitusõiguse taotlemisel katastriüksusele, mis on tekkinud katastriüksuse jagamisel neljaks või enamaks katastriüksuseks, mille suurus on väiksem kui 2 ha (va juhul, kui tegemist on elamute rajamisega ajaloolisse talukohta selle algses kohas).
5. Päikeseparkide püstitamiseks väärtuslikel maastikel, kui nende peamine eesmärk on elektrienergia müümine üldvõrku. 
 
Lisaks tuleb kohalikul omavalitsusel igal juhul kogu valla territooriumil kaaluda äri- ja tootmisüksuste kavandamisel detailplaneeringu koostamise vajadust, kui äri-
ja tootmisüksust planeeritakse alale, kus üldplaneeringuga määratud maa-ala kasutamise juhtotstarve sellist tegevust ette pole näinud ning:
1. kui tegevus ei ole ajutise iseloomuga;
2. kui kaasneb tehnilise infrastruktuuri väljaehitamise vajadus;
3. kui tegevus toob endaga kaasa olemasoleva äri- ja tootmisüksuse ehitusmahu suurenemise enam kui 50% ulatuses;
4. olulise keskkonnamõjuga tootmistegevuse kavandamisel
 
Põhjendatud kaalutlusotsuse alusel võib kohalik omavalitsus teha erandeid detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtudest ja lubada ehitamist üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavate projekteerimistingimuste alusel. Erandi tegemisel lähtutakse avaliku huvi olemasolust, kavandatava tegevuse iseloomust, mahust ning asukohast.
Kohaliku omavalitsuse volikogu võib olulise avaliku huvi olemasolu korral algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida seaduses või kehtivas üldplaneeringus ette nähtud ei ole.
 
Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada Muhu vallale vastavasisuline taotlus. Detailplaneeringu algatamise taotlus tuleb esitada digiallkirastatult aadressile kantselei@muhu.ee või toimetada paberkandjal allkirjastatult Muhu Vallamajja.
 
Taotluse vormid:  word, pdf
 
Detailplaneeringu algatab vallavolikogu. Detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui:
 
 1) algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;
 2) on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;
 3) selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;
 4) planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive;

 5) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul.

 
Toimetaja: PILLE TAMM