28.07.21

Detailplaneeringute algatamine

Muhu vald on valdavalt hajaasustusega, detailplaneeringu koostamise kohustuseta ala, kus üldjuhul on ehitamise aluseks projekteerimistingimused. Muhu valla  üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alaks Liiva küla kompaktse asustusega ala. Detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel tuleb detailplaneering koostada järgmitel juhtudel:
 
1. Kui toimub katastriüksuse kruntimine.
2. Kui soovitakse ehitusõigust katastriüksusele, mis on tekkinud katastriüksuse jagamise toiminguna peale üldplaneeringu kehtestamist, v.a maakatastriseaduse paragrahv 18 lõigetele 7 ja 8 vastaval juhul ja juhul, kui tegemist on elamu rajamisega ajaloolisse talukohta selle algses kohas.
3. Kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist tootmis- või laohoonete või tehnoehitise maaks.
4. Kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist ärimaaks (kaubandus, teenindus, toitlustus, majutus jm) v.a osaline muutmine.
 
Põhjendatud kaalutlusotsuse alusel võib kohalik omavalitsus teha erandeid detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtudest ja lubada ehitamist üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavate projekteerimistingimuste alusel.
 
Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada Muhu vallale vastavasisuline taotlus. Detailplaneeringu algatamise taotlus tuleb esitada digiallkirastatult aadressile kantselei@muhu.ee või toimetada paberkandjal allkirjastatult Muhu Vallamajja.
 
Taotluse vormid:  word, pdf
 
Detailplaneeringu algatab vallavolikogu. Detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui:
 
 1) algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;
 2) on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;
 3) selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;
 4) planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive;

 

 5) planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul.
 
Toimetaja: PILLE TAMM