« Tagasi

Hajaasustuse programm 2023. aastal

2023. aasta hajaasustuse programm on avatud alates 1. veebruarist 2023. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 3. aprill 2023.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parandamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.

Toetatavaid valdkondi on neli:

  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Toetus moodustab kuni 67 % projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33%. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Muhu vallas on prioriteetseteks valdkondadek smääratud  veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide (piirkondlikke iseärasusi arvesse võttes esmajärjekorras omapuhastite) rajamine. Eelistatud sihtrühmadeks on:

  • Lastega pered
  • Osalise töövõimega ja töövõimetud isikud
  • Pensionieas isikud

Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid on leitavad SIIT.

Taotlusvooru ajal esitatud taotlusi menetleb ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus: Piret Lang, Ave Toomsalu, Anneli Tõru, Matti Kaljuste, Imre Luht ja Ludvik Mõtlep.

Muhu vallas on programmi kontaktisik Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee