27.08.19

Eelarve 2006

T U L U D 2006.a.
Maksud kokku 7276000
3000-Üksikisiku tulumaks 6440000
3030-Maamaks 830000
3044-Reklaamimaks 6000
   
320 -Riigilõiv 120000
   
3220-Tulud haridusalalt kokku: 251000
Lasteaia kohatasu 65000
Lasteaia tasu toitl.eest 35000
Lasteaia tasu teenustelt 3000
Kooli tasu töövihikute eest 81000
Kooli tasu õppekava välisest teg. 57000
Kooli tasu teistelt omavalitsustelt 10000
   
3221-Tulud kultuurialalt kokku 448789
Raamatukogu tasulised teenused 3000
Nautse-Mihkli tasuline teenus 15000
Kino piletitulu 22000
Muuseumi piletitulu 350689
Infolehe tulu 15000
Rahvamaja pileti- ja renditulu 25000
Külakeskuse pileti- ja renditulu 18100
   
3222-Tulud spordi-ja puhkeal.teg. 17000
   
3224-Tulud sots.abi alasest teg. 1367800
Hooldekodu tulu 1365800
Varjupaiga tulu 2000
   
3225-Tulud elamu-komm.teg. 217050
Korterite üüri- ja renditulu 32050
Tulu vee-ja kanalisatsooniteenus. 50000
Tulu soojuse müügist 135000
   
3229-Tulud üldvalitsemisest 30000
   
3230-Tulud transpordialasest teg. 75000
Veoauto jt.tr.vah.teenus 35000
Autobusside teenus 40000
   
3233-Üür-ja rent 63000
3233-Mitteeluruumidelt 28000
3233-Tulu el.müügist 35000
   
   
   
3237-Õiguste müük 2000
Avalike rajatiste kasut.eest 2000
Äritegevuse õiguse loa eest 0
   
3238 Katastriüks.moodust.eest 20000
   
350-Sihtotstarb.toetused jooksv.kul. 693811
Koolipiim 20000
Kultuurkapital 8800
Kult.min.Muus.ülalpidam. 625211
SA Keskk.invest.Keskus 30000
Rah.min. Õppelaen 9800
   
3502-Sihtotstarb.toetused põhivara soetuseks 3318000
Haridus-ja teadusministeerium 2000000
Kult.min.(muus.finants.) 220000
Maj.ja kommun.min.TEEDERAHA 1098000
   
352 -Saadud mittesihtotstarb.fin. 7446050
Riigieelarvest KOV tasandusfondi 3235000
Toimetulekutoetus VV eelarve §11 lg2 452000
Palkade ühtlustamiseks       §11 lg2 128000
Hariduskuludeks            §11 lg2 3302000
Hooldajatoetus 0
Koolitoit  VV eelarve § 11 lg2 329050
   
3811-Põhivara müügitulu 200000
3814-Tulu metsa müügist 0
3825-Tulud loodusressursside kasutamisest 110000
Kaevandamisõiguse tasu 100000
Tasu vee erikasutusest 10000
   
3820-intressitulud 5000
   
3882 Olmejäätmete saastetasu 12500
   
3500 Vabariigi Valits.reserv 0
   
20.5  Laenu võtmine 2170000
   
Vaba jääk 845000
   
KOKKU 24688000

 

 

  K U L U D 2006.a.
208 Kohustuste vähenemine 2379900
2082,6 Kapitaliliising 35300
2081,6 Ühispanga laen 1080000
2081,6 Maailmapanga laen 1091000
2051,6 Laenude refinantseerimine 173600
     
O1 Üldised valitsussektori teen. 2483970
O1111 Volikogu 168200
5001 töötasu valitavad kohad 99700
5002 Töötasu lep. 11700
506 …maksud 36800
50 Tööjõukulu 148200
5500 Admin.kulud 10000
5504 Koolituskulud 6000
5511 Kinnist.hoonete,ruumide maj.kulu 4000
55 Majandamiskulud 20000
     
O1112 Vallavalitsus 2053270
5000 valitavad ja am.nimetatavad 180000
5001 avaliku teenist.ametnikud 872790
5002 töötajate töötasu 130980
506 …maksud 394200
50 Tööjõukulu 1577970
5500 Admin.kulud 244000
5503 Lähetuskulud 10000
5504 Koolituskulud 10000
5511 Kinnist.hoonete,ruumide maj.kulu 39000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulu 82300
5514 Info-ja kommunikatsioonitehnol.kulud 70000
5515 Inventari kulud 20000
5540 Muud majanduskulud 0
55 Majandamiskulu 475300
1551 Hoonete renoveerimine 0
1554 Transpordivahendi soetus 0
     
O1600 Muud üldised valitsussektori teenused 0
500 Töötasu 0
506 …maksud 0
50 Tööjõukulu 0
5500 Administr.kulu 0
5511 Kinnist.hoonete ruumide maj. 0
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 0
55 Majandamiskulud 0
     
O1700 Valitsussektori võla teenindamine 99700
6502,8 Intress kapitaliliisingult residentidele 4670
6501,8 Intress muudelt res.võetud laenudelt 38730
6501,8 Intress valitsussektori laenult 56300
  intress refinants.laenult.  
     
O1800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris  
4528 Liikmemaksud 162800
     
O1114 RESERVFOND 430620
     
O3 Avalik kord ja julgeolek 72000
O3100 Politsei 10000
5500 Admin.kulud 10000
     
O3200 Päästeteenused 62000
5500 Admin.kulud 6100
5511 Kinnistute-hoonete maj.kulu 51900
5514 Infotehnoloogia kulud 2000
5515 Inventar 2000
     
O4 Majandus 2251100
O4210 Maakorraldus 55000
5500 Administr.kulud 4000
601 Maksud.lõivud… 1000
5512 muud rajatistega seot.kulud 50000
     
O4360 Muu energia ja soojamajandus 585300
500 Töötasu 216600
506 …maksud 72200
50 Tööjõukulu 288800
5500 Admin.kulud 1000
5504 Koolituskulud 1500
5511 Hoonete-ruumide maj.kulu 240000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 30000
5516 Masinate-seadmete ülalpidamiskulud 20000
5532 Eri-ja vormiriietus 2500
55 Majanduskulud 295000
601 Maksu-lõivu ja trahvikulud 1500
     
O4410 Mineraalse toorme kaevandamine 65000
5512 Rajatiste majandamiskulu 30000
601 Kaevand.õig.tasu 35000
     
O4510 Valla teede-ja tänavate korrashoid 1134000
1551 Rajatiste soet.ja renoveerimiskulud 1134000
     
O4512 Transpordikorraldus 155800
500 Töötasu 50200
506 …maksud 16800
50 Tööjõukulud 67000
5500 Admin.kulud 2400
5503 Lähetuskulud 2000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 84400
55 Majanduskulud 88800
     
O4730 Turism 156000
4500 Kodumaine sihtfin.teg.kul. 156000
     
O4740 Üldmajanduslikud arendusprojektid (üldplaneering) 100000
     
O5 Keskkonnakaitse 559000
O5100 Jäätmekäitlus(sh.prügivedu) 330000
4502 Sihtfin.põhivarasse(Maasi Jäätmejaam) 143000
4521 Sihtfin.tegevuskuludeks 39000
5504 Koolituskulud 1000
5512 Rajatiste majanduskulu 130000
5515 Inventari kulu(konteineri rent) 17000
55 Majanduskulud 148000
     
O5200 Heitveekäitlus 54300
500 Töötasu 15700
506 …maksud 5300
50 Tööjõukulu 21000
5511 Kinnist.hoonete,ruum.maj.kulu 23000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 2000
5516 Masinate-seadmete ülalpidamiskulud 5000
55 Majanduskulud 30000
1554 Masinate-seadm.rekonstrueerimine 0
601 Maksu-lõivu ja trahvikulud 3300
     
O5400 Heakord 165300
500 Töötasu 55200
506 …maksud 18100
50 Tööjõukulud 73300
5512 Rajatiste majanduskulu 82000
5515 Inventar 10000
55 Majanduskulud 92000
1551 Rajatised,hooned soetus  
1554 Masinate-seadmete soetus 0
601 Maksu-lõivu ja trahvikulud 0
     
O5500 Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses 9400
5502 teadus-ja arendustöö 9400
     
O6 Elamu-ja kommunaalmaj. 494800
O6300 Veevarustus 57700
500 Töötasu 15000
506 …maksud 5200
50 Tööjõukulud 20200
5500 Admin.kulud 500
5504 Koolituskulud 1000
5511 Kinnist.hoonete…maj.kulud 21000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 3000
5516 Masinate seadmete ülalpidamiskulud 5000
55 Majanduskulud 30500
1011 Väärtpaberiaktsia 0
601 Maksu-lõivu ja trahvikulud 7000
     
O6400 Tänavavalgustus 34000
5512 Rajatiste maj.kulu 28000
5515 Inventari kulu (rem.hooldus) 6000
55 Majanduskulud 34000
1551 Rajatiste soetus ja renoveerimine 0
     
O6601 Elamu-ja komm.majanduse h. 244100
5001 avalike teenist.ametnike töötasu 132000
500 Töötasu 13800
506 …maksud 48500
50 Tööjõukulu 194300
5500 Admin.kulud 500
5511 Kinnist.hoonete…maj.kulu 23800
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 15500
55113 Rendile antud kinnist.kulud 10000
55 Majanduskulud 49800
     
O6602 Kalmistud 159000
500 Töötasu 108000
506 …maksud 36000
50 Tööjõukulud 144000
5512 Rajatiste maj.kulu 15000
1551 Rajatiste soetus ja renoveerimine 0
     
O7 Tervishoid 7000
O7600 Tervishoiu haldamine 7000
500 Töötasu 5300
506 …maksud 1700
     
O8 Vaba aeg,kultuur,religioon 3448820
O8101 Spordikool 18400
5524 huvikooli kohamaks 18400
     
O8105 Muusikakool 258700
5524 huvikooli kohamaks 258700
     
O8102 Sporditegevus 393400
1551 Hoone renoveerimine 13000
500 Töötasu 168000
506 …maksud 55900
50 Tööjõukulu 223900
5500 Admin.kulu 13500
5503 Lähetused 3000
5504 Koolituskulud 5000
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 79400
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 2200
5514 IT kulud 3500
5515 Inventari kulud 49900
55 Majandamiskulud kokku 156500
     
O8107 Noortekeskus 151100
500 Töötasu 63300
506 …maksud 21000
50 Tööjõukulu 84300
5500 Admin.kulud 1600
5504 Koolituskulud 1500
5511 Hoonete,tuumide maj.kulu 17400
5514 IT kulud 8400
5515 Inventar 10200
5525 Üritused 27700
55 Majanduskulud 66800
     
O8108 Hellamaa Külakeskus 212900
1551 Hoonete rajatiste renov. 13400
500 Töötasu 87600
506 …maksud 29100
50 Tööjõukulu 116700
5500 Admin.kulud 4300
5503 Lähetused 500
5504 Koolituskulud 3500
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 43800
5514 IT kulud 0
5515 Inventari kulu (rent) 11500
5525 Ürituste kulu 19200
55 Majanduskulud 82800
     
O8109 Vaba aja,spordiüritused 58500
5525 Ürituste kulu 58500
     
O8201 Hellamaa raamatukogu 174920
500 Töötasu 68820
506 …maksud 22900
50 Tööjõukulu 91720
5500 Admin.kulu 5200
5503 Lähetuskulud 1000
5504 Koolituskulud 2000
5511 Hoonete,ruumide maj.kulud 27000
5514 info-ja kommun.tehnol.kulud 10500
5515 Inventari kulud 3500
5523 Teavikud ja kunstiesemed 34000
55 majanduskulud 83200
     
O8201 Liiva Raamatukogu 256700
500 Töötasu 112200
506 …maksud 37400
50 Tööjõukulu 149600
5500 Admin.kulu 18200
5503 Lähetuskulud 900
5504 Koolituskulud 3500
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 13000
5514 Info-ja kommun.tehnol.kulud 15000
5515 Inventari kulu 13000
5523 Teavikud ja kunstiesemed 42000
5525 Üritused 1500
55 Majanduskulud 107100
     
O8202 Rahvamaja 289800
500 Töötasu 129100
506 …maksud 43000
50 Tööjõukulu 172100
5500 Admin.kulu 3000
5503 Lähetuskulud 700
5504 Koolituskulud 10000
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 9000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 12000
5515 Inventari kulu 20000
5525 Üritused 63000
55 Majanduskulud 117700
1551 Põhivara rekonstrueerimine 0
     
O8209 Seltsitegevus 85000
4500 Antud sihtgin.MTÜ-d;seltsid… 85000
     
O8205 Kino 42200
500 Töötasu 14400
506 …maksud 4800
50 Tööjõukulu 19200
5513 Sõidukite ülalpidamiskulu 6000
5525 ürituste ja näit.korraldamine 17000
55 Majanduskulud 23000
     
O8300 Infoleht 67100
500 Töötasu 34600
506 …maksud 11500
50 Tööjõukulud 46100
5500 Admin.kulud 19800
5513 Sõidukite ülalpidamiskulu 1200
55 Majanduskulud 21000
     
O8600 Muud (Nautse-Mihkli) 60000
500 Töötasu 36000
506 …maksud 12000
50 Tööjõukulu 48000
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 10900
5515 Inventari kulu 1100
55 Majanduskulu 12000
1551 Hoonete, rajatiste renov. 0
     
8203 Muuseum 1380100
1551 Hoone,rajat.renoveerimine 283200
1557 Kunstiväärtused 20000
155 investeeringud 303200
500 Töötasu 569400
506 …maksud 189600
50 Tööjõukulu 759000
5500 Admin.kulud 61400
5503 Lähetuskulu 3000
5504 Koolituskulu 14000
5511 Kinnistu,hoonete,ruumide maj.kulu 103000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulu 17000
5514 Info-ja kommun.tehnol.kulud 7500
5515 Inventari kulu 105000
5516 Seadmed 0
5523 Kunstiesemed  
5525 Üritused 7000
55 Majandamiskulu 317900
     
     
O9 Haridus 9515850
O9110 Lasteaed 3228600
1551 Hoone renoveerimine 2000000
505 Õppelaenu kustutamine 9800
500 Töötasu 709200
506 …maksud 236200
50 Tööjõukulu 955200
5500 Admin.kulu 15000
5503 Lähetuskulud 500
5504 Koolituskulud 10000
5511 Hoonete,ruumide maj.kulud 78000
5514 Infotehnoloogiakulud 19000
5515 Inventari kulu 6000
5521 Toiduainete kulu 79000
5524 Õppevahendid 17000
5524 Lasteaia kohamaks välja 48900
55 Majanduskulud 273400
     
O9212 Põhikool 5266450
1551 Hoonete,rajat.renoveerimine 68500
1555 IT seadmed(arvutid) 47000
1556 Põhivara inv.soetus 209500
155 Investeeringud 325000
4500 Maakondlikud üritused 17000
500 Töötasud õpetajad 2256800
506 …maksud õpetajad 751500
50 Tööjõukulu 3008300
500 Töötasu 630000
506 …maksud 209800
50 Tööjõukulu 839800
5500 Admin.kulu 63000
5503 Lähetuskulud(v.a.koolituslähetus) 7000
5504 Koolituskulud (sh.koolituslähetus) 63500
5511 Kinnistu,hoone,ruumide maj.kulu 190000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulu 15400
5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia 38000
5515 Inventari kulu(alla10 tuh.) 56500
5521 Toiduained ja toitlustamisteenus 345050
5524 Õppevahendite kulud 184000
5524 Õpilaskohamaksud välja… 17100
5525 Üritused 40000
5540 Mitmesugused maj.teenused(transport) 56800
55 Majandamiskulu 1076350
     
O9600 Õpilasveo eriliin 476900
500 Töötasu 49500
506 …maksud 16400
50 Tööjõukulu 65900
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 127000
4000 Kodumaised subsiidiumid 284000
     
O9220 Gümn. õp.kohamaksud 459300
     
O9221 Täiskasvanute gümnaasiumid 5524 11700
     
O9500 Hälviklastekool    5524 12900
     
O9800 Muu hariduskulu(stip.fond) 60000
     
10 Sotsiaalne kaitse 3044940
10121 Muu puuetega inim.sots.kaitse 440000
4133 puudega inimese ja hooldaja toetus 215000
4137 ...sots.maks 145000
5526 sots.teenus 80000
     
10200 Eakate sots.hoolekande asut. 1496600
1551 Hooned,rajatised 25300
1554 transpordivahensi soetus 100000
155 Investeeringud 125300
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 46320
500 Töötasu 526580
506 …maksud 190850
50 Tööjõukulu 763750
5500 Admin.kulud 22600
5503 Lähetused 500
5504 Koolituskulud 4200
5511 Hoonete,ruumide maj.kulu 137300
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 17500
5514 Info ja kommun.tehnol.kulud 4450
5515 Inventari kulu 16000
5521 Toiduained 210000
5522 Meditsiini-ja hügieenikulud 170000
55113 Üürile antud kinnist.kulud 25000
55 Majanduskulud 607550
     
10201 Sots.Hoolekande teen.(kodune sots. 26400
500 Töötasu 0
506 …maksud 0
50 Tööjõukulu 0
5500 Admin.kulud 14000
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 12400
55 Majanduskulu 26400
     
10401 Laste sots.hoolekande asut.(varjupaik) 44600
500 Töötasu 27000
506 …maksud 9000
50 Tööjõukulu 36000
5511 Ruumide,maj.kulud 1900
5515 Inventar 5200
5524 Õppekulud 1500
5526 Sots.teenus Väikelastekodu 0
55 Majanduskulud 8600
     
10402 Sots.hoolekande teenused perekondadele  201 000 322950
4130 Sünnitoetus 30000
4134 Õppetoetus 204800
4138 Sots.kom.otsusega 50150
4138 Matusetoetus 35000
5526 Sots.teenused 3000
     
10701 Toimetulekutoetus 4131 523000
     
10900 Sots.kaitse haldus 191390
5001 Avaliku teenist.ametnike töötasu 56760
500 Töötasu 69300
506 …maksud 42030
50 Tööjõukulu 168090
5500 Admin.kulu 8600
5503 Lähetuskulud 1000
5514 Info-ja kommun.tehnol.kulu 13700
55 Majanduskulu 23300
     
 
KULUD kokku:
24688000

 

Toimetaja: TAMBET UUTSALU