Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Muhu valla üldplaneering

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus-ja ehitustingimuste seadmiseks.
Muhu valla üldplaneering algatati Muhu Vallavolikogu otsusega nr 33, 30.01.2006.aastal. Üldplaneering koostati seminaride ja arutelude käigus paralleelselt valla arengukava koostamisega. Osalesid Muhu valla elanikud, ettevõtjad ja maaomanikud, vallavalitsuse spetsialistid, volikogu liikmed jt.Muhu Vallavolikogu 17.10.2008.a. määrusega nr 29 kehtestati Muhu valla üldplaneering aastani 2017. Valla üldplaneeringuga saab tutvuda allolevate linkide kaudu.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu kaardid:
Liiva küla üldplaneering
Muhu valla üldplaneering - parem
Muhu valla üldplaneering - vasak
Muhu valla ehitusplaneering - parem
Muhu valla ehitusplaneering - vasak 
 
Muhu valla arengukava ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega (eelnõu) saab tutvuda lingil http://www.hendrikson.ee/?m1=66&m2=68

Planeerimisseaduse § 29 lg 3 näeb ette kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi. Muhu Vallavolikogu uus koosseis kinnitas Muhu valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused 16.04.2014.a otsusega nr 30
Tulemustega saab tutvuda siin


Muhu valla üldplaneeringut on muudetud järgnevate dokumentidega:

1) Muhu Vallavolikogu 18. september 2009 määrusega nr 54.
Vastavalt määrusele lisati Muhu valla üldplaneeringu seletuskirja peatükki
8.2 „Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine“ punkti 12 järgi lõik
järgmise tekstiga: „Keskkonnaamet andis nõusoleku vähendada Läänemere
ranna ehituskeeluvööndit Kuivastu külas Jõe kinnistul (47801:008:0008)
endise taluhoonestuse asukohas ligikaudu 50 meetri laiuselt vastavalt Muhu
Vallavalitsuse 09.07.2009.a. kirjale nr 7.12/605 lisatud joonisele
märgitule. Põhjendus: Taluhoonestuse taastamine algses kohas.“
Muhu valla üldplaneeringu kaardil parandati ehituskeeluvööndi piiri
Kuivastu küla Jõe maaüksuse osas vastavalt Lisale 1.

2) Muhu Vallavolikogu 17.04.2012 otsus nr 130 kehtestatud Pädaste Lahe
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut
ehituskeeluvööndi osas.

3) Muhu Vallavolikogu 16.08.2017 otsusega nr 220 kehtestatud Pädaste küla Kadaka
maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas.
Üldplaneeringu muutmise joonis, vaata siia.


4) Muhu Vallavolikogu 17.05.2017 otsusega nr 213 kehtestatud Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas (seletuskiri, üldplaneeringu muutmise skeem).

5) Muhu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 230 kehtestatud Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut maa juhtotstarbe osas (seletuskiri, põhijoonis).

6) Muhu Vallavolikogu 14.12.2017 otsusega nr 17 kehtestatud Simiste küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga muudeti üldplaneeringut ehituskeeluvööndi osas. (üldplaneeringu muutmise ettepanek, seletuskiri)

7) Muhu Vallavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 42 kehtestatud Kallaste küla Kallaste sadamaala deetailplaneeringua muudeti ülplaneeringut, lisades Muhu valla supluskohtade nimekirja Kallaste sadama supluskoha (seletuskiri, põhijoonis).

Koostatav Muhu valla üldplaneering

Muhu vallavolikogu algatas 17. veebruaril 2016 otsuega nr 121 Muhu valla uue üldplaneeringu ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) koostamise (otsus). Muhu valla üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on ehitusõiguse ja maakasutuse üldiste põhimõtete kaasajastamine kogu Muhu valla territooriumil.  KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine üldplaneeringu koostamisel.
Muhu valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Muhu Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Muhu Vallavalitsus. Üldplaneeringu koostamist koordieerib Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm (e-post maa@muhu.ee, telefon 453 0680).
 
Iga isik või asutus, kellel on võib olla huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, võib avaldada soovi olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse. Selleks tuleb endast teada anda e-posti aadressile maa@muhu.ee, lisades juurde teadete edastamise viisi (kirjaga või e-kirjaga) ja selleks vajalikud kontaktandmed. 
Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, mille käigus viiakse läbi mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Esimesed avalikud arutelud on kavandatud 2016. aasta talveks.
 
Ootame kõiki vallakodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid ja muid huvitatud isikuid aktiivselt osalema Muhu valla ühe peamise arengudokumendi koostamisele. Igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust. Oma ettepanekud edastada e-kirjaga aadressile maa@muhu.ee või kirjaga postiaadressile Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald.
 
Käesolevaks hetkeks on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus, mille osas on küsitud ettepanekuid planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutelt ja asutustelt. Dokumente on põhjendatud juhtudel täiendatud.
Avalikustatud lähteseisukohtade,  keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse  ning esitatud ettepanekute ja valla seisukohtadega esitatud ettepanekutele saab tutvuda siin:
 
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Üldplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsus
Lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekute koondtabel

Elitec Free