« Tagasi

Kuivastu Kaura detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.09.2022. a korraldusega nr 298 vastu Kuivastu küla Kaura (47801:008:0636, pindala 18,11 ha) katastriüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on päikesepargi rajamine. Planeeringu lahendus näeb ette katastriüksuse jagamist kaheks. 9,91 ha suurune metsamaa maaüksus jääb maatulundusmaa sihtotstarbeliseks ning sellele ehitusõigust ette ei nähta. 8,2 ha suurusele tootmismaa sihtotstarbega maaüksusele on kavandatud päikesepargi rajamine, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 7,24 ha. Päikesepargi toimimiseks vajaliku taristu koosseisu kuuluvad teraskonstruktsioonidel päikesepaneelid koos inverterite, jaotuskilpide ja kaablitega, lisaks alajaam, ühenduskilp ja keskpinge liitumiskaabel. Paigaldatavate päikesepaneelide lubatud maksimaalne kõrgus on kuni 4 m maapinnast. Kavandatava alajaama toide planeeritakse maakaabelliiniga Võiküla alajaamast. Planeeringualale juurdepääsuks rajatakse tee Kuivastu-Võiküla teelt üle eraomandis olevate kinnistute.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks on koostatud eelhinnang, mille kohaselt ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamõju. Piirkonnas asuvate kaitsealuste liikide kaitseks seatakse detailplaneeringuga tingimused. Juurdepääsutee rajamine parendab piirkonna kinnistutele ligipääsu võimalusi.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.09.2022 - 11.10.2022 ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 20.10.2022 kell 16.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja.

Arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.