« Tagasi

Kohandatud toetusmeede aitab tööandjatel pakkuda tööd ajutise kaitse saajatele

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele uuendatud toetuse andmise tingimused, mille kohaselt saavad tööandjad taas taotleda töötukassast toetust rahvusvahelise kaitse saajate töölevõtmiseks. Meetmest toetatakse nii tööalaste koolituste, eesti keele õppe, kvalifikatsiooni saamise ja tõlkekulude hüvitamist kui mentorluse tasu.

„Pean oluliseks tööandjate toetamist, kes pakuvad Ukraina sõjapõgenikele tööd, võimaldades neil endile ja oma perele sissetulekut teenida. Kuigi Ukraina töötajad on olnud Eesti tööandjate jaoks hinnatud tööjõud, peab ajutise kaitse saajate puhul silmas pidama, et neile on Eesti töökeskkond harjumatu ja töö leidmine keerulisem. Pakutavad töökohad ei pruugi vastata inimeste keeleoskusele ega tööalasele ettevalmistusele. Seetõttu on Ukraina sõjapõgenike palkamisel oluline aidata neid just kvalifikatsiooni, koolituste, keeleõppe ning tõlketeenustega," sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Meede „Rahvusvahelise kaitse saaja töötamise toetamine" on mõeldud tööandjatele, kes saavad kava kohaselt taotleda toetust töötajate sisseelamise hõlbustamiseks. Meetmes on ette nähtud ühekordne mentortasu, mille suurus on 75% alampalgast ehk 490 eurot, mida saab taotleda nelja kuu jooksul töötaja tööle võtmisest. Lisaks on aasta jooksul pärast tööle võtmist võimalik taotleda koolituskulude, sh eesti keele õppe kulude hüvitamist kuni 2500 euro eest töötaja kohta. Samuti on meetmes ette nähtud tõlke- ja kvalifikatsioonidega seotud kulude hüvitamise võimalus 500 euro ulatuses töötaja kohta. Toetust saab taotleda nende töötajate eest, kes on võetud tööle vähemalt neljaks kuuks või tähtajatult.

Meede on välja töötatud pidades eelkõige silmas ajutise kaitse saajatest Ukraina sõjapõgenike tööle saamise toetamist, kuid tingimused kehtivad kõigi rahvusvahelise kaitse saajate tööle võtmisel. Mentortasu, koolituskulude, tõlketeenuse ja kvalifikatsiooni tõestamisega seotud kulude hüvitamist saavad tööandjad taotleda hiljemalt 1. juunist. Taotlusi  on võimalik esitada ka nende töötajate kohta, kes on tööle võetud varem, kuid vastavad meetme tingimustele.

Meetme eeldatav maksumus on 1,8 miljonit eurot ning seda rahastatakse REACT EL vahenditest. Varasem meede „Minu esimene töökoht Eestis" töötati välja seoses 2015-2016 rändekriisiga ning see lõppes rahaliste vahendite ammendumisel.

Eelnõuga on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis.