« Tagasi

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 29 Kantsi küla Luha (katastritunnus 47801:001:0763, sihtotstarve elamumaa, pindala 15449 m2) ja Metsaveere  (katastritunnus 47801:001:0762, sihtotstarve elamumaa, pindala 15630 m2) katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha, millest ehitusalune pind on maksimaalselt 25210 m2. Ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast on 4 m.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavalitsuse 04.01.2017.a korraldusega nr 1 kehtestatud Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste detailplaneering. Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisel muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering planeeringuala ulatuses kehtetuks. Planeerimislahendusega tagatakse varasema detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsud naaberkinnistutele.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda siin.

 

Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 16.03.2022. a otsusega nr 30 Kantsi küla Riida detailplaneeringu.

Detailplaneering hõlmab Kantsi külas asuvaid Riida (katastritunnus 47801:007:0896, sihtotstarve elamumaa, pindala 9399 m²), Kiive (katastritunnus 47801:007:0897, sihtotstarve elamumaa, pindala 9518 m²), Paepealse (katastritunnus 47801:007:0899, sihtotstarve elamumaa, pindala 9547 m²) ja Liini (katastritunnus 47801:007:0898, sihtotstarve elamumaa, pindala 10029 m²) katastriüksusi. Planeeringuala suurus on ca 3,85 ha.

Detailplaneeringu koostamise peamiseks põhjuseks on vajadus muuta kehtivat detailplaneeringut (Muhu Vallavolikogu 25.08.2006.a. otsusega nr 70 kehtestatud Kantsi küla Riida detailplaneering) seoses saarte elektrivarustusekindlustuse tagamiseks uue 110 kV õhuliini kavandamisega. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva nelja elamumaa krundi asemele kolm elamumaa krunti ning määratakse ehitusõigus elamute, kõrvalhoonete, teede ja tehnovõrkude rajamiseks.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda siin.

Muhu Vallavolikogu tunnistas oma 16.03.2022. otsusega nr 31 kehtetuks Muhu Vallavolikogu 26.09.2000. a otsusega nr 46 kehtestatud Rässa küla Ritsu kinnistu detailplaneeringu Arsi (47801:008:0413), Liina (47801:008:0412), Ingli (47801:008:0407), Kadri (47801:008:0402) ja Kaarli (47801:008:0403) katastriüksuste ulatuses veevarustuse osas.

Detailplaneeringu osaline tühistamine veevarustust puudutavas osas võimaldab maaomanikel rajada individuaalsed puurkaevud. Ülejäänud planeeringuala säilitatakse planeeringujärgne veevarustuse tagamine olemasoleva ühisveevärgi puurkaevu ning detailplaneeringus kavandatud veetorustike kaudu.

Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda siin.

Muhu Vallavolikogu algatas oma 16.03.2022. a otsusega nr 32 Simiste küla Põlluingli (katastritunnus 47801:001:0988, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10734 m2) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks.

Planeeringuala asub osaliselt Väikese väina hoiualal. Hoiualale tegevusi ei kavandata. Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning detailplaneeringuga kavandatu võib mõjutada Natura 2000 võrgusiku ala, kaalus volikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks on Muhu Vallavalitsus koostanud keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustest, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi ning asjaolu, et hoonestus kavandatakse ajaloolisesse talukohta hoiuala piiridest väljapoole, leiab Muhu Vallavolikogu, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda siin.

 

Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.