« Tagasi

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

Pindalatoetuste taotlemine algab 2. mail. Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs! Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Tehke volitused juba varakult!
Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taotlusvoor algab juba mai alguses, siis on praegu õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber jne), keda enda pindalatoetuste taotlust esitama volitate. Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee Registrid  Kliendiregister   Esindusõigused ja volitused.
Erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab volitusi pindalatoetuste taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks palume helistada registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!
Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA –> Pindalateenused –> Põllumassiivide muudatused) kaudu.
Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. Taotleja vastutab täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.

Toetusõigusliku maaga seotud muudatused 2022
Käesolevast aastast on täpsustatud puudega kaetud alade ja päikeseparkide toetusõiguslikkuse käsitlemist.
• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu üle 0,01 hektari suurune maa-ala, millel kasvavad puittaimed võrade liitusega vähemalt 30 protsenti.
• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu alla 0,01 hektari suurused maa-alad, millel kasvavate puittaimede võrad on omavahel liitunud ja nende pindala põllumassiivil kokku ületab 0,01 hektarit.
• Põld, millel kasvab ühe hektari kohta rohkem kui 50 puud, ei ole toetusõiguslik. Puuks loetakse vähemalt 1,3 meetri kõrgust puittaime. Selle nõude hindamisel võetakse arvesse üksikuid selgelt eristuvaid puid, mis ei moodusta koos teiste puudega eelmistes punktides kirjeldatud puudegruppi.
• Päikesepaneel eraldi võetuna ei kuulu toetusõigusliku pinna hulka.
• Päikesepark tervikuna pole toetusõiguslik, kui ta on ümbritsetud aia või selge harimispiiriga või kui paneelide omavaheline kaugus ei ületa 13 m. Kui vahekaugus ületab 13 m, käsitletakse paneeli üksiku paneelina ja ala arvestatakse toetusõigusliku pinna hulgast välja koos 1 m laiuse puhvriga.

Täpsem info toetusõigusliku maaga seotud muudatuste kohta on leitav PRIA kodulehel Infokeskuse Korduma kippuvad küsimused lehelt. 

Toetused ja peamised muudatused 2022
Tänavu saab pindalatoetusi ja maaelu arengukava loomatoetusi taotleda 2.-23. maini ning seejärel hilinenult 24. maist 17. juunini. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (Toetused  Põllud ja metsandus või Toetused  Loomad ja kalandus). Tänavu tuleb aga arvestada järgmiste oluliste muudatustega:

• 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs! Menüüribalt valige „Taotlemine" seejärel „Esita toetustaotlus" ja rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus", seejärel vajutage nupule „Alusta esitamist".
• 2021. aasta pindalatoetuste taotluste kindlakstehtud andmete alusel vähenes Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga üle 5% (6,65%). Sellest tulenevalt peavad taotlejad, kelle kasutuses on viimasel kahel aastal ülesharitud püsirohumaid ning kellele kohalduvad rohestamise nõuded, 2022. aastal püsirohumaa(d) nõutud ulatuses tagasi rajama. Kui püsirohumaa läheb üle teisele põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise kohustus.
• Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemisega, kehtib 2022. aastal kõikidele põllumajandustootjatele, kes peavad täitma rohestamise nõudeid, täielik püsirohumaade üles harimise keeld ning ei ole lubatud ka püsirohumaade asendamine.
• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016., 2018., 2020. ja 2021. a lõpul määratud ning eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise kohustuse saanu peab püsirohumaa tagasi rajama ja tagasirajatavaid püsirohumaid oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR näitama hiljemalt 17. juuniks 2022. a. Aastail 2017-2022 tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
• Ukraina kriisiga toimetulekuks ja toidujulgeoleku tagamiseks on Euroopa Komisjon võimaldanud 2022. a rakendada rohestamise toetuse raames erisust ökoloogilise kasutuseesmärgiga aladele (ökoalad). 2022. a on erandina lubatud ökoalana määratletud kesal tegeleda põllumajandustootmisega, milleks on niitmine, karjatamine ja põllumajanduskultuuride kasvatamine (näiteks teraviljade kasvatamine jne). Kesal, kus tegeletakse põllumajandustootmisega, on lubatud kasutada taimekaitsevahendeid.
• Poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK) toetuse taotlemisel ei ole enam vaja taotlemise perioodil taotlust Keskkonnaametiga (edaspidi KeA) kooskõlastada. PLK toetuse taotlemiseks on taotlusperioodi alguseks e-PRIAs olemas KeA antud teave poolloodusliku koosluse tüübi, numbri, koosluse pindala ja piiri, hooldamise kuupäeva ning hooldamise viisi kohta. Samuti on olemas info konkreetsele alale määratud lisa- ja eritingimustest, kui need tingimused on KeA poolt alale määratud.
• Tulenevalt mesilasperede arvu teavitamise korra muutumisest on muutunud keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse mesilaste korjealade rajamise lisategevuse toetuse andmise tingimused. Toetuse andmisel võetakse edaspidi arvesse nende mesilasperede arv, keda peeti põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ning kelle pidamisest on registripidajat teavitatud hiljemalt 5. maiks.
• 2022. aastal on muutunud KSM talvise taimkatte baasnõude arvestuse aluseks olev maa. Baasnõude täitmist arvestatakse edaspidi taotleja kasutuses olevast Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja, Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast  põllumaast ja püsikultuuride alusest maast, mitte enam põllumajandusmaast. Talviseks taimkatteks arvestatakse baasnõude puhul 2022. aasta 1. novembrist kuni 31. detsembrini põllumaal ja püsikultuuride alusel maal olevad põllumajanduskultuurid ning kõrretüü.
• KSM 5-aastase kohustuse puhul ja KSM täiendava veekaitse lisategevuse toetuse taotlemisel tuleb 2022. aastal KSM toetusõiguslikku maad põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all hoida 1. novembrist kuni vähemalt 31. detsembrini.

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale". Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. Täpsemat infot leiab nende kodulehelt aadressil https://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine/.

Edukat taotlemist!