« Tagasi

Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 24.03.2021.a. korraldusega nr 117 vastu Vahtraste küla Sireli (47801:001:0818, elamumaa, pindala 9976 m²) katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab kogu Vahtraste Sireli katastriüksust. Planeeringuga muudetakse Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringut hoonestusala ja tehnotrasside paigutuse osas Sireli katastriüksuse ulatuses.

Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele määratud hoonestusala piires elamu/suvila kõrgusega kuni 7,5 m ja kaks kõrvalhoonet kõrgusega kuni 6 m, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 250 m2. Lisaks on lubatud katastriüksuse piires kahe kuni 5 m kõrguse ja kuni 20 m² suuruse väikehoone ning erinevate rajatiste ehitamine. Ligipääs planeeringualale on lahendatud vastavalt Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringule Kanarbiku tee ja Kase katastriüksuste kaudu. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Tulenevalt planeeritava tegevuse iseloomust, väikesest alast ning vähesest mõjust naaberaladele ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04.2021 - 25.04.2021. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda valla kodulehel www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud ning etteteatamisel tel. 4530680 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2004
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid