« Tagasi

Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.04.2021. a. otsusega nr 171 Paenase küla Rukkisaadu (katastritunnus 47801:001:0702, pindala 5,45 ha) katastriüksuse detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala hõlmab kogu Paenase küla Rukkisaadu katastriüksust. Detailplaneeringu koostamise algataja on Muhu Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Muhu Vallavalitsus. Planeeringu koostaja on OÜ DP Projektbüroo, kontakt alar@dpprojekt.ee, tel. 5117178. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkemajade rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine osaliselt ärimaaks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.  Muhu valla üldplaneeringu kohaselt tuleb koostada detailplaneering juhul, kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist tootmis- või ärimaaks. Vastavalt keskkonnamõju eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu Vallavalitsuses aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald ja valla kodulehel.

Täiendav info: maa- ja planeeringunõunik Tambet Tamm, tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2017
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid