« Tagasi

Liiva kaupluse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 26.05.2021.a. korraldusega nr 199 vastu Liiva kaupluse detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvaid Konsumi (47801:004:0280, ärimaa, 2324 m²), Tõnise (47801:004:0343, transpordimaa, 3122 m²) ja Liiva kauplus (47801:001:0504, ärimaa, 4589 m²) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on 10 035 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine hoonete rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide vajalikkuse määramine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Detailplaneeringuga nähakse ette kauplusehoone taarapunkti laiendamine ning prügimaja rajamine olemasoleva kauplusehoone laiendusena ning perspektiivne kaubandus-teenindusfunktsiooniga lisahoonete (sealhulgas varjualused, paviljonid jms) rajamise võimalus krundil. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplalneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.06.2021 - 30.06.2021.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud ning Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22.07.2021 kell 16.00 Muhu vallamajas.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2013
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid