Liiva kaupluse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.10.2020. a. otsusega nr 145 Liiva kaupluse detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneering hõlmab Liiva külas asuvaid katastriüksusi Konsumi (47801:004:0280), Tõnise (47801:004:0343) ja Liiva kauplus (47801:001:0504).  Planeeringuala suurus on 10 035 m2. Detailplaneeringu koostamise algataja on Muhu Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Muhu Vallavalitsus. Planeeringu koostaja on Asum Arhitektid OÜ, kontakt hannes@asumarhitektid.ee, tel. 5265263. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine hoonete rajamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide vajalikkuse määramine. Kavandatav tegevus ei oma eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid