« Tagasi

Kuivastu Sadama detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Kuivastu sadama detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 30.04.2020. a. otsusega nr 134. Planeeringuala laiendati Muhu Vallavolikogu 19.11.2020.a. otsusega nr 148.

Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd.

Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine. Reisijate ja sõidukite mahu kasvu ja kolmanda parvlaeva liinile tulekuks on vajalik laiendada sõidukite ooteala ning muuta sõidukite juurdepääs ootealale sujuvamaks, kiiremaks ning tagada seejuures ohutus. Planeeringualal olev hoonestust on kavandatud rekonstrueerida ja täiendada, sh nähakse ette võimalus rajada hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks. Ette nähakse ala päikesepaneelide paigaldamiseks. Planeeringuga soovitakse ranna ehituskeeluvööndit vähendada, millest tulenevalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 26.11.2021–31.12.2021. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.01.2022 kell 16.00 Muhu vallamajas. Avalikul aruteludel osalemiseks tuleb alates 18. eluaastast esitada COVID tõend nakkusohutuse tõendamiseks ning kanda maski. Juhul kui avalikul arutelul soovitakse osaleda elektrooniliselt, palume sellest  vähemalt 5 päeva ette teatada aadressil maa@muhu.ee.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid