« Tagasi

Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.08.2021. a. otsusega nr 186 Kantsi küla Luha (47801:001:0763) ja Metsaveere (47801:001:0762) katastriüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Luha ja Metsaveere katastriüksustele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Planeeringuga määratakse päikeseelektrijaama ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, liikluskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukohad, rajatiste ja haljastuse põhimõtted, seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning määratakse seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kitsendused ja servituutide ulatus. Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha.

Muhu valla üldplaneeringu kohaselt tuleb koostada detailplaneering juhul kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist tootmis- või ärimaaks.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavolikogu 04.01.2017.a. otsusega nr 1 kehtestatud Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste detailplaneering, mille eesmärgiks oli planeeringuala kruntimine elamukruntideks ning ehitusõiguse ja maa sihtotstarvete määramine. Kantsi Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisel muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad planeeringute rakendusest.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid